Firma Galapagos rozpoczęła badanie fazy I dla preparatu GLPG1972, w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

Mechelen (Belgia), 20.11.2015

 

Firma Galapagos poinformowała o rozpoczęciu badania klinicznego fazy I dla preparatu GLPG1972, który może mieć potencjalnie zastosowanie w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. GLPG1972 to preparat o innowacyjnym mechanizmie działania, pierwszy w swojej klasie, który został odkryty przez Galapagos w ramach współpracy z firmą Servier.

Celem rozpoczętego badania fazy I jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji oraz właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych preparatu GLPG1972, przy jednokrotnym lub wielokrotnym podawaniu doustnym w rosnących dawkach. Jest to badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej. Obejmie co najmniej 40 zdrowych ochotników w jednym ośrodku w Belgii. W pierwszym etapie, przedmiotem oceny będzie stosowanie preparatu w pojedynczych rosnących dawkach. Natomiast w drugiej części badania, preparat będzie podawany przez 14 dni w rosnących dawkach, wielokrotnie w ciągu dnia. Wyniki końcowe powinny być dostępne w drugim kwartale 2016 roku.

Współpraca z firmą Servier w zakresie badań nad chorobą zwyrodnieniową stawów doprowadziła do opracowania pierwszego w swojej klasie potencjalnego leku na to schorzenie – stwierdził Piet Wigerinck, dyrektor ds. naukowych w firmie Galapagos. – Korzystając z opracowanej przez siebie metodologii badań podstawowych, Galapagos stale dostarcza nowe preparaty o innowacyjnym działaniu. GLPG1972 to dziewiąty opracowany przez Galapagos związek, który wchodzi w etap badań klinicznych.

To milowy krok we współpracy firmy Servier i Galapagos ukierunkowanej na stworzenie leków dla pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, zwłaszcza że obecnie brak terapii, które zmieniałaby przebieg tego upośledzającego sprawność schorzenia – podkreśliła dr Patricia Belissa-Mathiot, Dyrektor Działu Innowacji Reumatologicznych w firmie Servier.

W lipcu 2010 roku, firmy Servier i Galapagos poinformowały o nawiązaniu współpracy w opracowaniu nowych leków doustnych stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Firma Galapagos odpowiada za odkrywanie i rozwijanie nowych związków przeznaczonych dla określonych grup pacjentów, a firma Servier ma wyłączne prawa do rejestracji produktów leczniczych po zakończeniu badań klinicznych fazy I oraz przygotowań do fazy IIa. Ponadto firma Galapagos zachowuje wyłączne prawa do wprowadzenia nowych produktów leczniczych na rynek w Stanach Zjednoczonych.

 

 

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Firma Servier jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 tys. osób w 145 krajach świata. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby nowotworowe, układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne i reumatyczne. W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro, z czego 28% zostało zainwestowane w badania naukowe. Więcej informacji na stronie www.servier.com.

 

Informacje o firmie Galapagos

Galapagos (oznaczenie GLPG na giełdach Euronext i NASDAQ) to firma biotechnologiczna etapu klinicznego, która specjalizuje się w odkrywaniu i rozwijaniu leków małocząsteczkowych o nowatorskim mechanizmie działania. Obecnie, firma realizuje trzy programy badań klinicznych w fazie II oraz trzy w fazie I, a także cztery programy na etapie badań przedklinicznych oraz 20 na etapie badań podstawowych. Programy te dotyczą związków małocząsteczkowych i przeciwciał, które mogą się okazać skuteczne w leczeniu mukowiscydozy, stanów zapalnych i innych chorób. Filgotinib to doustny, selektywny inhibitor JAK1, przeznaczony do stosowania w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i potencjalnie innych chorób zapalnych. Badania DARWIN 1 i 2, obejmujące pacjentów z RZS, wykazały skuteczne działanie i korzystny profil bezpieczeństwa tego preparatu. Galapagos przygotowuje się do podjęcia badań fazy III w odniesieniu do terapii RZS oraz do przedstawienia wyników końcowych badania fazy II w odniesieniu do zastosowania preparatu filgotinib w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna. W zakresie terapii mukowiscydozy, Galapagos współpracuje z firmą AbbVie w procesie rozwoju i komercjalizacji cząsteczek stosowanych w przypadku mutacji genu CFTR. Do końca 2015 roku planowane jest rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w zakresie terapii mukowiscydozy. Preparat GLPG1205, do którego Galapagos ma pełne prawa, to pierwszy w swojej klasie inhibitor GPR84; w czwartym kwartale 2015 roku zostaną opublikowane wyniki końcowe badania fazy II (weryfikacji koncepcji) dotyczącego zastosowania tego preparatu w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Z kolei dla GLPG1690, opracowanego przez Galapagos pierwszego w swojej klasie inhibitora autotaksyny, badanie fazy I potwierdziło korzystne właściwości pod względem bezpieczeństwa, a obecnie planowane jest rozpoczęcie badania fazy II dotyczącego stosowania preparatu w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc. Natomiast GLPG1972 to preparat o innowacyjnym mechanizmie działania, który może być potencjalnie stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i obecnie przechodzi badania fazy I. Grupa Galapagos (łącznie z zależną spółką usługową Fidelta) zatrudnia około 400 osób. Jej siedziba mieści się w Mechelen, w Belgii, a firma posiada także oddziały w Holandii, Francji i Chorwacji. Więcej informacji na stronie www.glpg.com.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Servier

Dział Komunikacji firmy Servier
tel.: +33-1-5572-6037
e-mail: presse@servier.fr

Galapagos NV

Inwestorzy:
Elizabeth Goodwin
wiceprezes ds. relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej
tel.: +1-781-460-1784
e-mail: ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
dyrektor ds. komunikacji
tel.: +31-653-591-999
e-mail: communications@glpg.com

 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Galapagos

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym między innymi dotyczące mechanizmu działania, profilu bezpieczeństwa i planowanych badań klinicznych preparatu GLPG1972. Galapagos zastrzega, że takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć firmy. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są bowiem obarczone znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, w wyniku których rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, płynność i osiągnięcia Galapagos, a także wyniki całej branży, mogą znacząco odbiegać od historycznych lub przyszłych wyników, sytuacji finansowej, płynności i osiągnięć określonych w sposób wyraźny lub dorozumiany w takich stwierdzeniach. Ponadto, nawet jeżeli wyniki, sytuacja finansowa, płynność i osiągnięcia Galapagos, a także rozwój branży, w której firma prowadzi działalność, okażą się zgodne z takimi stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, to nie należy ich uważać za wskazówkę co do wyników i rozwoju sytuacji w kolejnych okresach. Do czynników, które mogą być przyczyną rozbieżności, należą w szczególności: możliwość, że oczekiwania Galapagos dotyczące programu rozwoju GLPG1972 okażą się błędne; niepewność wpisana w działalność konkurencyjną, prowadzenie badań klinicznych, rozwój produktów oraz spełnianie wymogów regulacyjnych (w tym ryzyko, że wyniki prowadzonych przez Galapagos badań klinicznych nie będą uzasadniać rejestracji lub dalszych prac nad rozwojem badanych preparatów ze względów związanych z bezpieczeństwem, skutecznością lub z innych przyczyn); zależność Galapagos od współpracy ze stronami trzecimi (w tym od współpracy z Servier w obszarze choroby zwyrodnieniowej stawów); a także ocena komercyjnego potencjału opracowanych przez Galapagos preparatów. Czynniki ryzyka i niepewności opisano szczegółowo w oświadczeniach i sprawozdaniach Galapagos przekazanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym w prospekcie emisyjnym z dnia 14.05.2015 oraz późniejszych oświadczeniach i sprawozdaniach dla SEC. Ze względu na powyższą niepewność, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia te wyrażają wyłącznie stan wiedzy na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej. Galapagos wyraźnie oświadcza, że poza przypadkami przewidzianymi prawem nie ma obowiązku aktualizowania przedstawionych w niniejszej informacji prasowej stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w związku ze zmianą oczekiwań bądź pojawieniem się nowych zdarzeń, warunków lub okoliczności w zakresie, którego dotyczą takie stwierdzenia, wpływających na możliwość wystąpienia rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi wynikami a wynikami określonymi w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości.