Firma Hybrigenics oraz firma Servier ogłosiły decyzję o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy w dziedzinie onkologii

26.01.2015

 

 

Hybrigenics (ALHYG), firma biofarmaceutyczna notowana na rynku Alternext przy giełdzie Euronext Paris, prowadząca badania nad nowymi sposobami leczenia chorób rozrostowych, ogłosiła rozszerzenie współpracy z firmą Servier w celu odkrycia nowych leków onkologicznych blokujących działanie proteaz specyficznych dla ubikwityny (ang. Ubiquitin-Specific Proteases, USP).

 

Współpraca została nawiązana w październiku 2011 r. Pierwszy przełom w badaniach miał miejsce rok temu w dziedzinie onkologii – styczeń 2014 r. Ogółem dotychczasowa praca i osiągnięcia przyniosły już firmie Hybrigenics skumulowane przychody w całkowitej wysokości niemal 4,3 mln euro.

 

Wyniki osiągnięte do tej pory umacniają nas w przekonaniu, że celem terapeutycznym w zwalczaniu pewnych rodzajów nowotworów powinna być jedna z USP, i uzasadniają przedłużenie badań o jeden rok oraz przekazanie firmie Hybrigenics dodatkowych 0,92 mln euro.

 

Bardzo cieszymy się z przedłużenia współpracy z Hybrigenics oraz z tego, że jesteśmy kojarzeni z nowatorskimi badaniami nad pierwszym w swojej klasie mechanizmem walki z nowotworami. Ta współpraca z naszymi naukowcami zaczyna przynosić owoce w niezwykle innowacyjnej i obiecującej dziedzinie badań – powiedział Jean-Pierre Abastado, dyrektor Centrum Innowacji Terapeutycznych w Onkologii w firmie Servier.

 

– Przedłużenie naszej współpracy o co najmniej jeden rok świadczy o zaufaniu, jakie firma Servier pokłada w specjalistycznej wiedzy Hybrigenics w zakresie USP, wykorzystywanej do odkrywania nowych leków przeciw nowotworom – stwierdził Remi Delansorne, dyrektor generalny Hybrigenics.

 

Enzymy deubikwitynujące (DUB) i proteazy specyficzne dla ubikwityny (USP)

Ubikwityny to niewielkie wewnątrzkomórkowe peptydy o funkcji regulującej. Za pomocą ligaz wiążą się z białkami, „znakując” je jako białka przeznaczone do zniszczenia przez proteasom, „niszczarkę” białek obecną w każdej żywej komórce. Rola DUB polega na usuwaniu ubikwityn z białek i zapobieganiu ich degradacji – DUB to enzymy odzyskujące białka. Klasa USP jest częścią większej rodziny DUB. Niektóre USP mogą odzyskiwać onkoproteiny, czyli białka biorące udział w powstawaniu lub rozwoju nowotworów. Blokowanie działania takich USP prowadzi do wymuszonej degradacji onkoprotein i tym samym do powstania zupełnie nowego mechanizmu walki z nowotworami.

 

Informacje o firmie Hybrigenics

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) to grupa biofarmaceutyczna notowana (ALHYG) na rynku Alternext przy giełdzie Euronext Paris, która w ramach swoich wewnętrznych programów badań i rozwoju skupia się na innowacyjnych celach terapeutycznych i terapiach służących leczeniu chorób rozrostowych oraz świadczeniu nowatorskich usług naukowych w zakresie proteomiki i genomiki.

Obecny program rozwoju firmy Hybrigenics opiera się na inekalcytolu, podawanym doustnie agoniście receptora witaminy D. Wykazano, że podawany doustnie inekalcytol charakteryzuje się doskonałą tolerancją i wysoką domniemaną skutecznością w leczeniu pierwszego rzutu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w połączeniu z Taxotere®, który jest obecnie złotym standardem w zakresie chemioterapeutycznego leczenia dla tego wskazania. Inekalcytol był także oceniany u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Dla tego wskazania inekalcytol otrzymał w Europie i Stanach Zjednoczonych status leku sierocego. Obecnie prowadzone jest kliniczne badanie II fazy inekalcytolu u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową.

Hybrigenics we współpracy z firmą Servier prowadzi badania nad enzymami deubikwitynującymi (DUB) i ich inhibitorami w obszarach onkologii, neurologii, psychiatrii, reumatologii, okulistyki, cukrzycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Pierwszego przełomu dokonano w ramach programu poszukiwania innowacyjnych leków skupiającym się na jednym z DUB w obszarze onkologii. Hybrigenics Services (www.hybrigenics-services.com) to rynkowy lider w dziedzinie drożdżowego systemu dwuhybrydowego (Y2H) i powiązanych usług umożliwiających naukowcom identyfikację, potwierdzanie i blokowanie oddziaływań między białkami we wszystkich obszarach nauk biologicznych za pomocą opracowanej przez Hybrigenics Services wysokoprzepustowej platformy do badań przesiewowych Y2H zgodnej z normą ISO 9001.

Helixio (www.helixio.com), oddział Hybrigenics zajmujący się genomiką, świadczy nowatorskie usługi w zakresie chipów DNA, sekwencjonowania DNA lub RNA za pomocą technik celowanego wzbogacenia próbki oraz sekwencjonowania następnej generacji przy użyciu sekwenatora Illumina NextSeq500.

Hybrigenics Corp. z siedzibą w Cambridge, Massachusetts, to amerykański oddział firmy Hybrigenics.

 

 

KONTAKT

 

Servier

Dział Komunikacji

Tel.: +33 (0)1 55 72 60 37

presse@servier.fr

 

Hybrigenics

Rémi Delansorne

Dyrektor generalny

Tel.: +33 (0)1 58 10 38 00

investors@hybrigenics.com

 

NewCap.

Kontakt w sprawach finansowych

Julien Perez / Pierre Laurent

Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94

hybrigenics@newcap.fr