Firma Servier finalizuje przejęcie działu onkologicznego Agios Pharmaceuticals

01.04.2021

Transakcja obejmuje lek TIBSOVO®, obowiązki związane z udziałem w komercjalizacji leku IDHIFA® firmy Bristol Myers Squibb, a także preparaty onkologiczne w III fazie badań klinicznych oraz potencjalne leki na wczesnych etapach badań

 

Paryż (Francja) i Boston (USA) – Międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowała, że sfinalizowała proces przejmowania portfolio onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals, obejmującego preparaty wprowadzone do obrotu bądź znajdujące się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, za kwotę do 2 mld USD oraz udział w przychodach ze sprzedaży produktów leczniczych. Przejęcie umożliwia szybkie rozszerzenie działalności komercyjnej firmy Servier w USA w obszarze leków na hematologiczne nowotwory złośliwe, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych.

Bardzo się cieszymy witając wśród nas niezwykle utalentowany zespół, który pomoże nam zintensyfikować strategiczne działania w onkologii i poszerzyć potencjał naukowy w obszarze metabolizmu komórkowego – stwierdził Olivier Laureau, prezes Grupy Servier. – To ważny krok w realizacji strategii onkologicznej firmy Servier, wydatnie wzmacniający pozycję Grupy w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie, w ramach poszerzonego zespołu, będziemy w dalszym ciągu pracować na rzecz pacjentów onkologicznych o niezaspokojonych potrzebach medycznych na całym świecie.

Dziękujemy za wsparcie ze strony naszych pracowników, partnerów i zespołu Agios, które umożliwiło sprawną integrację – zaznaczył David K. Lee, dyrektor generalny Servier Pharmaceuticals. – Poszerzenie naszej oferty o preparaty TIBSOVO® i IDHIFA® przyczyni się do zwiększenia naszego potencjału w dziedzinie onkologii na terenie USA oraz przyspieszenia badań nad lekami dla pacjentów cierpiących na hematologiczne nowotwory złośliwe, w tym ostrą białaczkę szpikową.

W ramach umowy, wszyscy amerykańscy pracownicy Agios, którzy są bezpośrednio związani z działalnością w obszarze onkologii, przejdą do Servier Pharmaceuticals LLC, amerykańskiej spółki zależnej Servier. Transakcja obejmuje przeniesienie na rzecz firmy Servier portfolio leków onkologicznych Agios Pharmaceuticals oraz preparatów na etapie badań klinicznych i przedklinicznych, w tym przede wszystkim:

  • TIBSOVO® (iwosydenib w tabletkach), lek zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia – AML) z mutacją genu dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1), a także pacjentów z nowo rozpoznaną AML z mutacją genu IDH1, którzy są w wieku co najmniej 75 lat lub u których ze względu na choroby współistniejące nie można zastosować intensywnej chemioterapii indukcyjnej. Trwają także dwa połączone badania kliniczne III fazy dotyczące stosowania leku TIBSOVO u chorych z nowo rozpoznaną AML oraz jako potencjalnej terapii zespołu mielodysplastycznego (ang. myelodysplastic syndrome – MDS) z mutacją genu IDH1. Ponadto, w ubiegłym miesiącu do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) został złożony uzupełniający wniosek (sNDA) o zatwierdzenie nowego wskazania dla leku TIBSOVO jako potencjalnej opcji terapeutycznej dla wcześniej leczonych pacjentów z rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1. Firma wystąpiła o przyspieszoną ocenę wniosku, co w razie pozytywnej decyzji może skrócić okres oceny do sześciu miesięcy.
  • IDHIFA (enasydenib)[1], lek promowany wspólnie z firmą Bristol Myers Squibb na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie został zatwierdzony w leczeniu pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH2, potwierdzoną testem dopuszczonym przez FDA.
  • Worasydenib, przenikający do mózgu inhibitor zmutowanych genów IDH1 i IDH2 – obecnie jest prowadzone przedrejestracyjne badanie III fazy o nazwie INDIGO, dotyczące stosowania tego preparatu w leczeniu pacjentów z glejakiem we wczesnym etapie z mutacją genów IDH.
  • Preparat AG-270, pierwszy w swojej klasie inhibitor adenozylotransferazy metioninowej 2A (MAT2A) – trwają badania dotyczące stosowania tego preparatu w połączeniu z taksanami w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z utratą fosforylazy metylotioadenozynowej (MTAP) oraz raka trzustki.

Zgodnie z umową, firma Agios otrzymała od firmy Servier kwotę 1,8 mld USD z chwilą zawarcia transakcji, a w przyszłości ma prawo do dalszych 200 mln USD za osiągnięcie określonych etapów procedur regulacyjnych oraz do udziału w przychodach ze sprzedaży produktów leczniczych. Transakcja została zatwierdzona przez organy nadzorcze obu firm oraz akcjonariuszy Agios. Uzyskano także zgody wszystkich organów regulacyjnych wskazanych w umowie.

 

Informacje o Grupie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i obecności w 150 krajach świata, w 2020 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 22,5 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum swojej działalności, od projektów badawczych po wsparcie wykraczające poza leki.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, nowotworów, chorób immunozapalnych oraz chorób neurodegeneracyjnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych

 

Informacje o Servier Pharmaceuticals

Firma Servier Pharmaceuticals LLC prowadzi działalność w branży farmaceutycznej na etapie komercyjnym, a jej pasją są innowacje i poprawa życia pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Firma Servier, jako nienotowana na giełdzie, ma wyjątkową swobodę w poświęcaniu czasu i energii na prace nad rozwiązaniami terapeutycznymi dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, a przyszły wzrost planuje oprzeć na innowacjach w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne.

Firma Servier pracuje nad rozwiązaniami, które będą odpowiedzią na aktualne wyzwania. Portfolio innowacyjnych leków onkologicznych Servier ma zapewnić ratujące życie terapie jak największej liczbie pacjentów cierpiących na szerokie spektrum nowotworów.

W opinii Servier, współpraca badawcza ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego firma aktywnie buduje sojusze, dokonuje przejęć oraz zawiera umowy licencyjne i umowy o współpracy, co służy powstawaniu rozwiązań dla pacjentów i przyspieszeniu dostępności nowych terapii. Dzięki doświadczeniu rynkowemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i stałemu dążeniu do doskonałości klinicznej, Servier Pharmaceuticals może przybliżać realizację nowych osiągnieć pacjentom, którym służy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.us.

Zapraszamy również do obserwowania Servier Pharmaceuticals w mediach społecznościowych.

 

Kontakt dla prasy

Grupa Servier (we Francji i na świecie)

Sonia Marques:       presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4021/+33-(0)7-8428-7613

Servier Pharmaceuticals (w Stanach Zjednoczonych)

Kelly Schlemm        kelly.schlemm@servier.com

 

Nota prawna

Niniejsza informacja prasowa zawiera ogólne informacje o Grupie Servier i wchodzących w jej skład podmiotach (zwanych dalej: „firma Servier i jej spółki zależne”) i jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż firma Servier i jej spółki zależne uważają informacje przekazane w niniejszym materiale bądź w innej formie za rzetelne, to nie gwarantują ich dokładności i kompletności ani nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) bądź z innego tytułu w przypadku, gdyby te informacje okazały się w jakimkolwiek zakresie niedokładne lub niepełne.

Firma Servier i jej spółki zależne nie pełnią roli doradcy wobec odbiorców niniejszej informacji prasowej, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za decyzje dotyczące zawieranych transakcji. W związku z tym, przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, odbiorcy niniejszego materiału powinni określić – bez opierania się na informacjach przekazanych przez firmę Servier i jej spółki zależne – związane z taką transakcją ryzyko i korzyści ekonomiczne oraz jej skutki prawne, podatkowe i rachunkowe, a następnie zdecydować, czy chcą podjąć takie ryzyko.

Niniejszy materiał zawiera również informacje odnoszące się do przyszłości, które są w różnym stopniu obciążone niepewnością i ryzykiem. Nowe preparaty i nowe wskazania wymagają dalszych badań naukowych i klinicznych, a także zatwierdzenia przez organy regulacyjne. W szczególności, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).

Osoby podejmujące decyzje w oparciu o niniejszą informację prasową czynią to całkowicie na własne ryzyko. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert w celu zawarcia transakcji.

Niniejszy materiał ma charakter ogólnego podsumowania: nie jest kompletny i nie zawiera wszystkich istotnych informacji o firmie Servier i jej spółkach zależnych, w tym o potencjalnym konflikcie interesów.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firma Servier i jej spółki zależne nie udzielają w związku z niniejszą informacją prasową żadnych gwarancji, nie określają żadnych warunków ani nie składają żadnych przyrzeczeń bądź obietnic, wyraźnych, dorozumianych, wymaganych prawem bądź innych, ani też nie podejmują żadnych zobowiązań wobec innych podmiotów. Bez uszczerbku dla ogólności powyższych stwierdzeń, firma Servier i jej spółki zależne w szczególności nie gwarantują, że zawarte w niniejszym materiale informacje bądź opinie są dokładne i kompletne.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firma Servier i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), na zasadzie ryzyka bądź z innego tytułu za żadne straty, koszty bądź szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, uboczne lub szczególne, związane z niniejszym materiałem, w tym (bez ograniczeń) za żadne podjęte w związku z nim działania.

Przedstawione w niniejszym materiale szacunki, strategie i opinie są oparte na danych i informacjach historycznych bądź bieżących, i w przyszłości mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
[1] Prosimy zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi stosowania leków IDHIFA (enasydenib) i TIBSOVO (iwosydenib), w tym ostrzeżeniami wyróżnionymi ramką.