Firma Servier zawarła umowę o udzieleniu licencji wyłącznej terapii stosowanej w leczeniu złośliwych nowotworów krwi

19.11.2015

 

 

Firma Servier oraz firma Pfizer nabyły od firmy Cellectis ogólnoświatową licencję wyłącznej terapii stosowanej w leczeniu złośliwych nowotworów krwi oraz podpisały umowę współpracy w celu rozwoju tej terapii i zapewnieniu chorym onkologicznym na całym świecie dostępu do niezwykle innowacyjnych i najlepszych w swojej klasie terapii.

 

Nowy Jork (USA) i Suresnes (Francja), 19.11.2015 – Firmy Cellectis Servier poinformowały o zawarciu aneksu do umowy o współpracy z lutego 2014 roku, która dotyczyła w szczególności immunoterapii komórkami allogenicznymi UCART19 – zmodyfikowanymi limfocytami T z chimerycznymi receptorami antygenowymi (ang. chimeric antigen receptor T-Cell – CAR-T), uzyskanymi techniką edycji genów TALEN®. Zgodnie z postanowieniami aneksu, firma Servier skorzystała z opcji nabycia wyłącznych praw do dalszego rozwoju i komercjalizacji UCART19 na całym świecie. Obecnie rozpoczynają się badania fazy I nad zastosowaniem tej terapii w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej (ang. chronic lymphocytic leukemia – CLL) i ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukemia – ALL).

Jednocześnie firma Servier i firma Pfizer Inc. zawarły umowę o udzieleniu licencji wyłącznej oraz współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i komercjalizacji terapii UCART19. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, Pfizer i Servier będą wspólnie pracować nad realizacją programu rozwoju klinicznego tej terapii. Firma Pfizer będzie odpowiadać za potencjalną komercjalizację terapii UCART19 w Stanach Zjednoczonych, zaś firma Servier zachowa prawa do wprowadzenia jej do obrotu w innych krajach. Współpraca Pfizer z Servier w odniesieniu do tej terapii ma charakter niezależny od nawiązanej w lipcu 2014 roku przez Pfizer współpracy z Cellectis, która nie obejmowała UCART19.

Terapię UCART19 opracowano w oparciu o stworzone przez Cellectis podejście do rozwoju terapii allogenicznymi komórkami CAR-T, w którym modyfikuje się limfocyty T pobrane od zdrowego dawcy, a następnie wykorzystuje je w leczeniu wielu pacjentów – w przeciwieństwie do podejścia autologicznego, w którym modyfikacji poddaje się własne limfocyty T danego pacjenta.

Skorzystanie przez Servier z tej opcji na wczesnym etapie świadczy o dużej potencjalnej wartości UCART19 dla pacjentów – stwierdził dr André Choulika, prezes Cellectis. – To pierwsza terapia allogenicznymi komórkami CAR-T, która wchodzi w etap badań klinicznych, stworzona przy użyciu opracowanej przez Cellectis techniki edycji genów TALEN®. Celem naszej firmy jest zapewnienie chorym onkologicznym na całym świecie dostępu do niezwykle innowacyjnych i najlepszych w swojej klasie terapii komórkami allogenicznymi CAR-T. Cieszymy się z wypracowania umowy licencyjnej z Servier i Pfizer, co pozwoli przyspieszyć proces rozwoju.

Nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Pfizer a Servier to milowy krok w rozwoju terapii UCART19. Zgodnie z nakreślonymi przez prezesa Oliviera Laureau celami, Servier chce dostarczać pacjentom innowacyjne leki onkologiczne – podkreślił dr Emmanuel Canet, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier.

Nawiązanie współpracy w rozwoju UCART19 wynika z silnej pozycji Pfizer w zakresie badań nad komórkami CAR-T oraz stale rosnącej liczby badanych przez nas terapii z obszaru immuno-onkologii, które są dla nas obecnie kluczowym priorytetem w dziedzinie leczenia nowotworów – zaznaczył dr Mikael Dolsten, prezes ds. globalnych badań i rozwoju w firmie Pfizer. – U podstaw podjętych razem z Servier i Cellectis działań leży wspólne dążenie naszych firm do rozwijania nowych terapii przeciwnowotworowych, z których będą mogli skorzystać chorzy na całym świecie.

 

Informacje o firmie Cellectis

Cellectis to firma biofarmaceutyczna prowadząca badania przedkliniczne nad rozwojem immunoterapii wykorzystujących komórki CAR-T (UCART), uzyskane za pomocą edycji genów. Misją firmy jest rozwijanie terapii przeciwnowotworowych nowej generacji w oparciu o zmodyfikowane genetycznie limfocyty typu T. W pracach nad immunoterapiami nowej generacji Cellectis wykorzystuje piętnastoletnie doświadczenie w inżynierii genomu, obejmujące nukleazy TALEN® (flagowe produkty firmy) i meganukleazy, a także pionierską technikę elektroporacji PulseAgile. Metoda CAR polega na celowaniu w antygeny, które ulegają ekspresji na powierzchni komórek. Cellectis wykorzystuje pionierskie metody inżynierii genomu, przyczyniające się do rozwoju nauk biologicznych, do tworzenia innowacyjnych produktów w wielu obszarach, z przeznaczeniem dla różnych rynków. Akcje Cellectis są notowane na giełdzie NASDAQ (oznaczenie: CLLS) oraz na rynku Alternext giełdy nowojorskiej (oznaczenie: ALCLS). Dodatkowe informacje o firmie Cellectis znajdują się na stronie internetowej www.cellectis.com.

Rozmawiamy o edycji genów? My to robimy!

TALEN® to zastrzeżony znak towarowy Grupy Cellectis.

 

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Firma Servier jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 tys. osób w 145 krajach świata. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby nowotworowe, układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne i reumatyczne. W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro, z czego 28% zostało zainwestowane w badania naukowe.

www.servier.com

 

Pfizer Inc.: Pracujemy razem by tworzyć zdrowszy świat™

Firma Pfizer wykorzystuje osiągnięcia nauki i własne ogólnoświatowe zasoby, aby dostarczać leki, które wydłużają życie i znacząco poprawiają jego jakość. Staramy się wyznaczać standardy jakości, bezpieczeństwa i budowania wartości w procesie odkrywania, rozwoju i wytwarzania produktów leczniczych. Nasza globalna oferta obejmuje leki i szczepionki, a także wiele znanych na całym świecie produktów konsumenckich związanych z ochroną zdrowia. Każdego dnia pracownicy firmy Pfizer podejmują na rynkach rozwiniętych i wschodzących wysiłki na rzecz poprawy stanu zdrowia ludzi, profilaktyki zdrowotnej oraz rozwoju terapii i leków stosowanych w leczeniu chorób budzących współcześnie największe obawy. Dążąc do sprostania odpowiedzialności, jaką nakłada na nas pozycja jednego z liderów wśród innowacyjnych firm biofarmaceutycznych, współpracujemy z pracownikami ochrony zdrowia, instytucjami państwowymi i społecznościami lokalnymi na całym świecie w zakresie wspierania i poszerzania dostępu do niezawodnej i przystępnej opieki zdrowotnej. Od ponad 150 lat firma Pfizer stara się odmienić życie wszystkich, którzy na nas liczą. Więcej informacji na temat firmy można znaleźć pod adresem www.pfizer.com.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Cellectis

Kontakt dla mediów:
Jennifer Moore, wiceprezes ds. komunikacji
tel.: +1 917-580-1088
e-mail: media@cellectis.com

Caitlin Kasunich / Dixon Moretz
KCSA Strategic Communications
tel.: +1-212-896-1241 / +1-212-896-1251
e-mail: ckasunich@kcsa.com / dmoretz@kcsa.com

Kontakt dla inwestorów:
Simon Harnest, wiceprezes ds. finansów i relacji z inwestorami
tel.: +1-646-385-9008
e-mail: simon.harnest@cellectis.com

Servier

Dział Komunikacji firmy Servier
tel.: +33-1-5572-6037
e-mail: presse@servier.fr

Pfizer

Kontakt dla mediów:
Sally Beatty
Globalny Dział Kontaktów z Mediami
kom.: (347)-330-7867
e-mail: Sally.Beatty@pfizer.com

Lisa O’Neill
Dział Kontaktów z Mediami: Europa, Bliski Wschód, Afryka
kom.: +44-7929-339-560
e-mail: Lisa.O’Neill@pfizer.com

Kontakt dla inwestorów:
Ryan Crowe
kom.: (215)-260-0914
e-mail: Ryan.Crowe@pfizer.com

 

UWAGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O FIRMIE PFIZER

Wszelkie zawarte w niniejszej informacji prasowej stwierdzenia dotyczą stanu na dzień 19.11.2015. Pfizer nie ma obowiązku aktualizowania przedstawionych w niniejszej informacji prasowej stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w związku z pojawieniem się nowych informacji lub zdarzeniami, jakie zajdą w przyszłości.

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, a dotyczące terapii UCART19 oraz umowy licencyjnej i o współpracy pomiędzy Pfizer a Servier w zakresie wspólnego rozwoju i komercjalizacji tej terapii. Potencjalne związane z tym korzyści wiążą się z istotnym ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco odbiegać od takich wyraźnych lub dorozumianych stwierdzeń. Do czynników ryzyka i niepewności należy w szczególności niepewność wpisana w działalność badawczo-rozwojową, w tym dotycząca następujących kwestii: rozpoczęcia i zakończenia badań klinicznych w zakładanym terminie oraz korzystnych wyników tych badań, możliwości i terminu złożenia wniosków o dopuszczenie UCART19 do obrotu na różnych rynkach, możliwości i terminu zatwierdzenia takich wniosków przez organy regulacyjne (co będzie zależeć od oceny przez nie stosunku korzyści do ryzyka na podstawie całości przedstawionych informacji dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii), decyzji organów regulacyjnych w sprawie oznakowania i innych kwestii wpływających na dostępność lub potencjał handlowy UCART19, a także rozwoju terapii konkurencyjnych.

Czynniki ryzyka i niepewności opisano szczegółowo w złożonym przez Pfizer dorocznym Oświadczeniu 10-K za rok finansowy zakończony 31.12.2014, a także w późniejszych Oświadczeniach 10-Q (w szczególności w punktach „Czynniki ryzyka” i „Informacje dotyczące przyszłości i czynniki mogące wpływać na przyszłe wyniki”) oraz Oświadczeniach 8-K. Oświadczenia te zostały przekazane amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i są dostępne na stronach www.sec.gov oraz www.pfizer.com.

 

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI O FIRMIE CELLECTIS

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które są oparte na opiniach i założeniach Zarządu oraz aktualnie dostępnych informacjach.

W szczególności, niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, a dotyczące terapii UCART19 oraz umowy licencyjnej i o współpracy pomiędzy Cellectis a Servier w zakresie wspólnego rozwoju i komercjalizacji tej terapii. Potencjalne związane z tym korzyści wiążą się z istotnym ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco odbiegać od takich wyraźnych lub dorozumianych stwierdzeń.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są obarczone znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, w wyniku których rzeczywiste wyniki i osiągnięcia mogą znacząco odbiegać od wyników i osiągnięć określonych w sposób wyraźny lub dorozumiany w takich stwierdzeniach. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi ryzyko nieuzyskania zgody na rozpoczęcie badań klinicznych nad potencjalnymi lekami z grupy UCART, ryzyko przerwania lub niepowodzenia współpracy z Servier i Pfizer, a także ryzyko niepowodzenia procesu rozwoju i komercjalizacji w odniesieniu do jednego lub więcej potencjalnych leków z grupy UCART.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy szczegółowo zapoznać się z prospektem emisyjnym firmy, a w szczególności z opisanymi w tym prospekcie i załącznikach do niego czynnikami ryzyka, mając świadomość, że rzeczywiste wyniki mogą w przyszłości znacząco odbiegać od przewidywań. Poza przypadkami przewidzianymi prawem, nawet jeżeli w przyszłości staną się dostępne nowe informacje, Cellectis nie ma obowiązku publicznego aktualizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości ani przedstawiania wyjaśnień dotyczących przyczyn znaczących rozbieżności pomiędzy wynikami rzeczywistymi a wynikami przewidywanymi w takich stwierdzeniach.