Firmy Pieris Pharmaceuticals i Servier zawiązały strategiczny sojusz dla rozwoju immunoonkologii

09.01.2017

  • Firma biotechnologiczna Pieris oraz niezależna międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier, z siedzibą we Francji i rocznymi przychodami w wysokości 4 mld EUR, będą wspólnie realizować kilka dwuswoistych programów terapeutycznych, w tym program dotyczący opracowanego przez Pieris preparatu PRS-332 – podwójnego inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego.
  • Współpraca obejmuje także cztery inne programy dwuswoiste, a jej zakres może zostać rozszerzony łącznie do ośmiu programów immunoonkologicznych (wliczając PRS-332); Pieris może wybrać opcję uczestnictwa w rozwoju i zachowania praw na terenie Stanów Zjednoczonych względem czterech spośród tych programów (w tym PRS-332).
  • Pieris otrzyma z góry kwotę 30 mln EUR (tj. 31,4 mln USD), a w przyszłości do
    1,7 mld EUR (tj. 1,8 mld USD) w przypadku sukcesu programów oraz opłaty licencyjne

 

Boston (USA) i Suresnes (Francja), styczeń 2017 – Firma biotechnologiczna ukierunkowana na badania fazy klinicznej Pieris Pharmaceuticals, Inc. (oznaczenie PIRS na giełdzie NASDAQ), rozwijająca nowatorskie terapie biologiczne w oparciu o własną platformę technologiczną Anticalin®, oraz niezależna międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowały o nawiązaniu szerokiej współpracy w obszarze immunoonkologii. Pomimo imponującej skuteczności klinicznej inhibitorów punktów kontrolnych układu odpornościowego, większość pacjentów nie reaguje na zarejestrowane już terapie. Celem nawiązanej przez obie firmy współpracy jest zaspokojenie tej istotnej potrzeby zdrowotnej poprzez rozwój innowacyjnych cząsteczek, w tym wykorzystujących mechanizm podwójnej blokady immunologicznych punktów kontrolnych.

W ramach porozumienia, firmy Pieris i Servier będą początkowo wspólnie realizować pięć dwuswoistych programów terapeutycznych, w tym przede wszystkim program dotyczący preparatu PRS-332 – potencjalnie najlepszego w swojej grupie dwuswoistego inhibitora punktu kontrolnego PD-1. Obie firmy zajmą się wspólnie rozwojem tego preparatu, dzieląc się prawami komercyjnymi do niego na zasadzie geograficznej: Pieris zachowa wszelkie prawa na terenie Stanów Zjednoczonych, a Servier uzyska je w odniesieniu do reszty świata. Ponadto, wybrano do realizacji cztery inne programy, w których przeciwciała z portfela projektów badawczych Servier zostaną połączone z jednym lub kilkoma białkami z opracowanej przez Pieris platformy Anticalin w celu uzyskania potencjalnych innowacyjnych leków immunoonkologicznych o podwójnym mechanizmie działania. W przyszłości zakres współpracy może ulec rozszerzeniu o trzy kolejne programy terapeutyczne. Pieris może w określonym momencie wybrać opcję uczestnictwa w rozwoju i zachowania praw komercyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych względem maksymalnie trzech programów (nie licząc PRS-332), natomiast Servier będzie odpowiadać za rozwój i komercjalizację na całym świecie pozostałych czterech terapii.

Warunki finansowe umowy przewidują płatność z góry na rzecz Pieris kwoty 30 mln EUR (tj. około 31,4 mln USD). Ponadto, Pieris będzie otrzymywać kwoty odpowiadające nakładowi pracy przy realizacji konkretnych projektów, a także dodatkowe kwoty po osiągnięciu określonych etapów w procesie rozwoju i komercjalizacji PRS-332 i innych preparatów. W ciągu całego okresu współpracy, łączna suma płatności za osiągnięcie poszczególnych etapów rozwojowych, regulacyjnych i sprzedażowych może przekroczyć 1,7 mld EUR (tj. około 1,8 mld USD) – pod warunkiem, że wszystkie projekty zakończą się sukcesem, oraz zależnie od tego, dla ilu programów Pieris wybierze opcję uczestnictwa w rozwoju. W przypadku wspólnie realizowanych programów, firmy Pieris i Servier będą dzielić koszty rozwoju przedklinicznego i klinicznego. Dodatkowo, Pieris będzie mieć prawo do opłat licencyjnych (na niskim poziomie dwucyfrowym) z tytułu sprzedaży skomercjalizowanych produktów na obszarach, za które będzie odpowiadać Servier.

Opracowana przez Pieris technologia wieloswoista umożliwia jednoczesne blokowanie wielu immunologicznych punktów kontrolnych dla tej samej komórki, co zapewnia jej istotną przewagę nad koktajlami złożonymi z kilku przeciwciał monoklonalnych oddziałujących na różne punkty kontrolne. Preparat PRS-332 to innowacyjny dwuswoisty inhibitor punktu kontrolnego PD-1, który zawiera przeciwciało PD-1 powiązane genetycznie z białkiem z rodziny antykalin, które oddziałuje na wybrane receptory punktu kontrolnego (szczegółów dotyczących receptorów nie podano). Opracowany przez Pieris preparat jest obecnie w fazie rozwoju przedklinicznego. Według założeń, ma jednocześnie blokować dwa immunologiczne punkty kontrolne ulegające ekspresji na „wyczerpanych” limfocytach T, co powinno zwiększyć skuteczność istniejących terapii ukierunkowanych na PD-1.

– Servier to partner w wysokim stopniu komplementarny wobec Pieris, zdecydowany zaangażować się w znacznym stopniu w obszarze onkologii i dysponujący wyjątkowym potencjałem rozwojowym – stwierdził dr Louis Matis, starszy wiceprezes ds. rozwoju w firmie Pieris. – Rozwój unikalnych terapii dwuswoistych, łączących stworzone przez Servier przeciwciała z opracowanymi przez Pieris białkami z rodziny antykalin, zapewnia wieloraką synergię, a elastyczność naszej platformy pozwala na badanie różnorodnych kombinacji celów terapeutycznych z immunoonkologicznymi „klockami”, które zostały dotąd zidentyfikowane przez nasz zespół.

– Obecny sojusz znacząco poszerzy portfel projektów badawczych Servier w dziedzinie immunoonkologii, który w chwili obecnej obejmuje pięć preparatów znajdujących się w późnej fazie rozwoju przedklinicznego lub wczesnej fazie rozwoju klinicznego. Uznana wiedza i doświadczenie Servier w zakresie rozwoju produktów leczniczych to idealne uzupełnienie dla opracowanej przez Pieris innowacyjnej technologii. Dzięki temu, obie firmy będą mogły wspólnie zaoferować innowacyjne rozwiązania pacjentom ze schorzeniami nowotworowymi – podkreślił dr Jean-Pierre Abastado, dyrektor ds. badań onkologicznych w firmie Servier.

– Firma Servier wypracowała zróżnicowany portfel innowacyjnych preparatów onkologicznych, obejmujący związki małocząsteczkowe, przeciwciała uzyskane metodami inżynierii genetycznej oraz terapie komórkowe, które mogą być stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i guzów litych. Obecny sojusz z firmą Pieris, dzięki któremu poszerzamy bazę rozwijanych leków o kilka dwuswoistych preparatów immunoonkologicznych nowej generacji, oznacza nowy wymiar naszej strategii zakładającej osiągnięcie znaczącej pozycji w onkologii – zaznaczył dr Emmanuel Canet, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier.

– Sojusz z firmą Servier niewątpliwie zmieni Pieris. To ten rodzaj partnerstwa, przy którym świadomie nastawiamy się na budowanie znaczącej wartości długoterminowej. Nawiązana współpraca nie tylko umożliwi nam realizację wielu programów badawczych, przy zachowaniu praw komercyjnych na największym rynku onkologicznym, ale także zapewni znaczące finansowanie i elastyczność w wykorzystaniu zasobów operacyjnych i finansowych w następnym etapie rozwoju naszej firmy – zauważył Stephen Yoder, prezes Pieris. – Sojusz z Servier to znaczący krok w poszerzaniu zakresu naszych programów badawczych w obszarze immunoonkologii, potwierdzający wartość opracowanej przez nas grupy preparatów zawierających antykaliny.

 

Informacje o firmie Pieris Pharmaceuticals

Pieris Pharmaceuticals to firma biotechnologiczna ukierunkowana na fazę kliniczną rozwoju leków. Firma stworzyła preparaty zawierające antykaliny, które w unikalny i przełomowy sposób oddziałują na potwierdzone mechanizmy różnych schorzeń. W fazie rozwoju znajdują się wieloswoiste terapie immunoonkologiczne, dostosowane do mikrośrodowiska guzów nowotworowych; antykalina w postaci wziewnej, stosowana w leczeniu niekontrolowanej astmy oskrzelowej; a także inna antykalina, zoptymalizowana pod względem okresu półtrwania, stosowana w leczeniu niedokrwistości. Opracowane przez Pieris białka z rodziny antykalin to innowacyjna grupa leków, których skuteczność potwierdzają wyniki kliniczne oraz zainteresowanie wiodących firm farmaceutycznych. Anticalin® to zastrzeżony znak towarowy firmy Pieris.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pieris.com.

 

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą we Francji, zarządzana przez Fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 tys. osób w 148 krajach świata. W 2016 roku jej przychody wyniosły 4 mld euro. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, choroby immunozapalne i choroby neurodegeneracyjne, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej inwestować 25% przychodów ze sprzedaży produktów w badania naukowe, a całość zysków w rozwój przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie znaczącej pozycji w onkologii jest elementem długoterminowej strategii Servier. W tym obszarze trwają obecnie badania kliniczne nad użyciem dziewięciu nowych cząsteczek w leczeniu raka piersi, raka płuc, innych guzów litych oraz różnych typów białaczek i chłoniaków. Badania nad tymi innowacyjnymi lekami są prowadzone we współpracy z partnerami na całym świecie i obejmują różne nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, w tym cytotoksyczne, proapoptyczne, celowane, immunologiczne i komórkowe, które mogą zmienić życie wielu pacjentów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.servier.com.

 

 

Informacje o antykalinach

Antykaliny to pochodne lipokalin – niewielkich białek ludzkich, które w naturalny sposób wiążą, magazynują i transportują szeroką gamę cząsteczek. W strukturze antykalin występuje typowy obszar zmienny złożony z czterech pętli oraz zachowana z lipokalin harmonijka beta, które łącznie tworzą łatwo formowalną, kielichowatą kieszeń wiążącą. Opracowane przez Pieris białka z rodziny antykalin to innowacyjna grupa leków, których skuteczność potwierdzają wyniki kliniczne oraz zainteresowanie wiodących firm farmaceutycznych. Anticalin® to zastrzeżony znak towarowy firmy Pieris.

 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu rozdziału 27A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku oraz rozdziału 21E amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku. Wszelkie zawarte w niniejszej informacji prasowej stwierdzenia, które nie mają charakteru czysto historycznego, to stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczą między innymi nowatorskich technologii i metod; działalności firmy oraz planów i harmonogramów rozwoju produktów; harmonogramu i postępu badań oraz rozwoju programów terapeutycznych; możliwości pozyskania funduszy na badania; płynności i możliwości finansowania przyszłych działań; możliwości osiągnięcia określonych etapów rozwoju oraz uzyskania związanych z tym płatności i opłat licencyjnych; aktualnych i przyszłych umów o współpracy; a także informacji rynkowych. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od wyników przewidywanych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Taka rozbieżność może wynikać z wielu czynników, do których należą między innymi: możliwość pozyskania dodatkowego finansowania koniecznego do dalszej realizacji planów biznesowych i planów rozwoju produktów; niepewność nieodłącznie związana z rozwojem nowych produktów i technologii oraz działalnością w fazie rozwojowej; możliwość przeprowadzenia i zakończenia badań klinicznych oraz uzyskania pozwoleń dla preparatów będących potencjalnymi lekami, a także ich komercjalizacji; konkurencja w branży, w której firma prowadzi działalność oraz uwarunkowania rynkowe. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości wyrażają opinie na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej. Z wyłączeniem przypadków wymaganych prawem, firma nie ma obowiązku aktualizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości ani informowania o przyczynach, dla których rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od wyników przewidywanych w takich stwierdzeniach. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się nie tylko ze wszystkimi przedstawionymi tu informacjami, ale także z opisami czynników ryzyka zawartymi w sprawozdaniach i innych dokumentach przedkładanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i dostępnych na stronie www.sec.gov, w tym przede wszystkim Sprawozdaniu Rocznym (Oświadczenie 10-K) za rok finansowy zakończony 31.12.2015 oraz Sprawozdaniach Kwartalnych (Oświadczenia 10-Q).

 

Pieris – kontakt:

Firma: Pieris Pharmaceuticals, Inc.
Darlene Deptula-Hicks
Starszy Wiceprezes ds. Finansowych
+1-603-553-5803
deptula@pieris.com

Relacje z inwestorami:

The Trout Group
Thomas Hoffmann
+1-646-378-293
thoffmann@troutgroup.com

Zapytania od mediów:
Mario Brkulj
+49-175-501-0575   
mbrkulj@macbiocom.com

 

Servier – kontakt:

Karine Bousseau
Dział Komunikacji Zewnętrznej Servier International
Tel.: +33-1-5572-6037
media@servier.com

 

Servier – kontakt w Polsce:

Katarzyna Urbańska
Dział Komunikacji i Spraw Zewnętrznych
Tel: 594 92 21
katarzyna.urbanska@servier.com