Grupa Servier – rok finansowy 2019/2020

19.01.2021

Wyniki finansowe oraz strategia i portfolio badawczo-rozwojowe

  • Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 4,688 mld EUR, co oznacza wzrost o 1,6% przy bieżących kursach wymiany.[1]
  • W strukturze przychodów, 3,285 mld EUR przypada na leki markowe[2] (+1,6%), a 1,403 mld EUR – na leki odtwórcze (+1,4%).
  • Szeroka obecność międzynarodowa: 79% przychodów Grupy (96% przychodów ze sprzedaży leków markowych).
  • Uznana wiodąca pozycja w dziedzinie kardiologii i metabolizmu: przychody ze sprzedaży leków markowych w wysokości 2,671 mld EUR, tj. 57% całkowitych przychodów Grupy.
  • Obiecujące portfolio badawcze, obejmujące 27 projektów na etapie rozwoju klinicznego, z czego ponad połowa w onkologii, oraz 33 projekty na etapie badań przedklinicznych, które jest efektem stałych i znaczących inwestycji w badania naukowe (na poziomie 23% przychodów z leków markowych).
  • Realizacja celów strategicznych do 2025 roku przyczyni się do poprawy obecnych wyników i rozwoju nowych leków dla pacjentów.
  • Budowanie wartości we Francji poprzez znaczące inwestycje.

 

 

Paryż (Francja) – Niezależna globalna grupa farmaceutyczna Servier opublikowała wyniki za rok finansowy 2019/20, zakończony 30 września 2020 roku, a także przedstawiła strategię i portfolio projektów badawczo-rozwojowych.

 

Dalszy wzrost

Od wybuchu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, Grupa Servier, jako podmiot związany z ochroną zdrowia, utrzymuje produkcję produktów leczniczych i ich dystrybucję do pacjentów, dbając jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich swoich pracowników.

W roku finansowym 2019/20, przychody Grupy wyniosły 4,688 mld EUR, co w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym oznacza wzrost o 1,6% przy rzeczywistych kursach wymiany, zaś o 3,6% przy stałych kursach wymiany. Przychody ze sprzedaży leków markowych (3,285 mld EUR) stanowiły 70%, a przychody ze sprzedaży leków odtwórczych (1,403 mld EUR) – 30% całkowitych przychodów Grupy.

Przychody ze sprzedaży leków markowych zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2018/19 o 1,6% przy bieżących kursach wymiany, zaś o 3,6% przy stałych kursach wymiany. Do wzrostu przychodów przyczynił się przede wszystkim większy wolumen sprzedaży leków markowych (+2,9% wg liczby opakowań w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym) oraz dobre wyniki w onkologii.

Zysk operacyjny zwiększył się do 280 mln EUR, co stanowiło 6% przychodów Grupy. EBITDA wyniosła 626 mln EUR, tj. 13% przychodów Grupy, i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem, do czego przyczyniła się ściślejsza kontrola kosztów oraz zmiana priorytetów dla niektórych projektów – zwłaszcza wobec obecnego kryzysu zdrowotnego.

Na wysokość przychodów ze sprzedaży w ciągu roku niekorzystnie wpłynęły zmiany kursów walutowych (-91 mln EUR), przy czym wpływ ten był znacznie większy niż w poprzednim roku (-22 mln EUR).

W czasie światowego kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią COVID-19, firma Servier potrafiła się do niego dostosować, utrzymując produkcję i dystrybucję produktów leczniczych, które pozostały dostępne dla pacjentów, a jednocześnie zapewniając zdrowie i bezpieczeństwo swoim pracownikom. Wyniki za rok finansowy 2019/20 są zgodne z naszymi celami. Na wzrost przychodów złożyła się wyższa sprzedaż zarówno leków markowych jak i odtwórczych. W segmencie leków odtwórczych, do zwiększenia przychodów przyczyniły się w znacznym stopniu bardzo dobre wyniki w onkologii, w tym sprzedaż preparatów Oncaspar® i Onivyde®. To potwierdzenie, że Grupa zmierza do celu, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w tej dziedzinie medycyny – zauważył Pascal Lemaire, Wiceprezes Wykonawczy ds. Finansów w firmie Servier.

Stabilny wzrost w onkologii

Grupa Servier uznała onkologię za jeden z priorytetów, przeznaczając na nią, począwszy od roku finansowego 2020/21, 50% środków z całkowitego budżetu na badania i rozwój. Celem Grupy jest osiągnięcie pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w leczeniu niektórych nowotworów, z którymi wiążą się istotne potrzeby terapeutyczne.

Przejęcie firmy biotechnologicznej Symphogen w czerwcu 2020 roku oraz ogłoszony 21 grudnia 2020 roku zamiar przejęcia działu onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals są w pełni zgodne z przyjętą przez Grupę strategią i oznaczają przyspieszenie działań w tym zakresie.

Przychody Grupy ze sprzedaży markowych leków onkologicznych zwiększyły się z 397 mln EUR w roku 2018/19 do 448 mln EUR w roku 2019/20, to jest o 12,8%. Do tego wzrostu przyczyniła się głównie wyższa sprzedaż preparatów Onivyde® (+35,4%), Oncaspar® (+12,7%) i Lonsurf® (+8,9%).

W Japonii, spółka Nihon Servier uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i wytwarzanie preparatu Onivyde®, stosowanego w leczeniu przerzutowego raka trzustki. W czerwcu 2020 roku Nihon Servier przystąpiła do sprzedaży tego leku na rynku japońskim, co wyjaśnia bardzo duży wzrost przychodów tej spółki zależnej w ujęciu rocznym: do 48 mln EUR w roku 2019/20, tj. aż o 65% w porównaniu z rokiem 2018/19 (29 mln EUR).

 

Uznana wiodąca pozycja w obszarze kardiologii i metabolizmu

Grupa Servier utrzymuje wiodącą pozycję w dziedzinie kardiologii i metabolizmu. Przychody ze sprzedaży leków z tego obszaru wyniosły 2,671 mld EUR, tj. 57% całkowitych przychodów Grupy, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z rokiem 2018/19 (2,617 mld EUR). Sprzedaż preparatu przeciwcukrzycowego Diamicron® (przychody 510 mln EUR), wiodącego leku markowego Servier pod względem wysokości przychodów, oraz preparatu Daflon® (przychody 440 mln EUR), stosowanego w leczeniu niewydolności żylnej, miały bardzo duży udział w wynikach Grupy w dziedzinie kardiologii i metabolizmu. Daflon® (440 mln EUR) jest ważnym czynnikiem wzrostu dla Grupy. Lek ten został wprowadzony do obrotu w Chinach[3], a do 2025 roku powinien się stać dla miejscowej filii Servier drugim lekiem markowym pod względem wielkości przychodów.

Do wzrostu przychodów w obszarze kardiologii i metabolizmu przyczyniła się także sprzedaż leków złożonych („w jednej tabletce”). Triplixam®, stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, to obecnie najczęściej przepisywany na świecie (w krajach, gdzie jest dostępny) hipotensyjny lek złożony zawierający trzy substancje czynne w ustalonej dawce.[4]

 

Wzrost w segmencie leków odtwórczych

Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych stanowiły 30% całkowitych przychodów Grupy i wyniosły 1,403 mld EUR, co wobec 1,383 mld EUR w roku 2018/19 stanowi wzrost o 1,4% przy rzeczywistych kursach wymiany, zaś o 3,6% przy stałych kursach wymiany.

Sprzedażą leków odtwórczych zajmują się cztery spółki zależne z Grupy Servier: Biogaran – we Francji, EGIS – w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab – w Brazylii oraz Swipha – w Nigerii. Drugi rok z rzędu, Biogaran okazał się liderem w segmencie generycznym we Francji, z udziałem w rynku na poziomie ponad 30%.[5]

Obecnie, Grupa oferuje ponad 1 500 leków odtwórczych, stosowanych w terapii większości chorób.

 

Ekspansja międzynarodowa motorem wzrostu

79% przychodów Grupy jest wypracowywanych poza Francją. W ubiegłym roku przychody międzynarodowe wyniosły 3,698 mld EUR i były o 3,3% wyższe niż w roku 2018/19. Na sprzedaż międzynarodową przypada większość przychodów ze sprzedaży leków markowych, tj. 96%.

Grupa osiąga ponad połowę przychodów poza Unią Europejską, przy czym w ubiegłym roku ta kategoria przychodów zwiększyła się o 4,9%.

Dwie największe filie Grupy działają w Chinach (przychody 457 mln EUR, wzrost o 3,8%) i Rosji (przychody 380 mln EUR, wzrost o 1,0%), nadal wykazując duży potencjał wzrostu.

Sprzedażą leków markowych w Stanach Zjednoczonych zajmuje się spółka Servier Pharmaceuticals, która w ubiegłym roku osiągnęła przychody w wysokości 194 mln EUR, co wobec 180 mln EUR w roku 2018/19 oznacza wzrost o 7,8%. Tym samym, ta amerykańska filia, zaledwie po dwóch latach działalności, wysunęła się na trzecie miejsce w Grupie wśród spółek sprzedających leki markowe.

W roku finansowym 2019/20, Grupa sprzedała na całym świecie ponad miliard opakowań produktów leczniczych, przy czym 9 na 10 markowych leków Servier trafiło do innych krajów niż Francja.

 

Budowanie wartości we Francji

 

Grupa Servier od zawsze skupiała większość działalności badawczo-rozwojowej oraz utrzymywała istotną część potencjału wytwórczego we Francji.

Zakład Oril w Bolbec (Normandia) aktywnie przyczynia się do zapewnienia niezależności Europy w zakresie opieki zdrowotnej, wytwarzając 98% substancji czynnych zawartych w markowych lekach Servier. Grupa przygotowuje się do dużej inwestycji o wartości 100 mln EUR, która podwoi możliwości w zakresie wytwarzania substancji czynnej preparatu Daflon® w celu sprostania rosnącemu popytowi na ten lek na świecie, a jednocześnie pozwoli ograniczyć wpływ zakładu na środowisko.

Ponadto, w 2023 roku rozpocznie działalność zakład bioprodukcyjny w fabryce w Gidy (w Departamencie Loiret), co również obrazuje dążenie firmy Servier do utrzymania obecności przemysłowej we Francji.

Przyszły Instytut Badań i Rozwoju Servier, który w wyniku inwestycji o wartości 370 mln EUR powstanie na terenie strefy innowacji naukowo-technicznych Paryż-Saclay, podkreśla determinację Grupy, aby uczestniczyć w rozwijaniu badań naukowych we Francji, wykraczających znaczeniem poza granice tego kraju.

Dzięki budowaniu wartości we Francji, firma Servier wnosi wkład na poziomie 36% w nadwyżkę handlową Francji w branży farmaceutycznej.[6]

 

Cele strategiczne do 2025 roku

Grupa określiła cele strategiczne do 2025 roku, które zakładają poprawę wyników oraz dalsze inwestycje w postęp terapeutyczny dla dobra pacjentów.

Ambicją Grupy jest osiągnięcie do 2025 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,5 mld euro oraz EBITDA na poziomie 1,3 mld euro, wprowadzanie na rynek jednej nowej cząsteczki co trzy lata (w tym jednej do 2025 roku), a także osiągnięcie sprzedaży w onkologii na poziomie 1 mld euro.

Aby osiągnąć założone cele, firma Servier przyspiesza transformację wszystkich elementów biznesowych i organizacyjnych, w tym w obszarze cyfryzacji, która jest istotnym czynnikiem wspierającym rozwój i wyniki Grupy. W związku z tym, w ubiegłym roku firma utworzyła nowy departament, który pokieruje realizacją strategii cyfrowej: Departament Spraw Cyfrowych, Danych i Systemów Informatycznych.

Grupa Servier postawiła sobie ambitne cele do 2025 roku, które mają przynieść poprawę obecnych wyników, umożliwiając rozwój nowych leków dla dobra pacjentów. Dlatego zwiększyliśmy dynamikę globalnych przekształceń we wszystkich segmentach działalności. Chcemy w jeszcze większym stopniu angażować się w postęp terapeutyczny, a przy tym zapewnić stabilność i niezależność Grupy –stwierdził Olivier Laureau, Prezes firmy Servier.

 

Przyspieszenie przekształceń w obszarze badań i rozwoju w celu zwiększenia innowacyjności

W ostatnim czasie firma Servier przystąpiła do realizacji planu przekształcenia działalności badawczo-rozwojowej, co ma zwiększyć innowacyjność i pomóc w realizacji celów strategicznych Grupy do 2025 roku – zwłaszcza tego, który zakłada wprowadzanie na rynek jednej nowej cząsteczki co trzy lata.

Aby zrealizować założone cele do 2025 roku, Grupa wdrożyła wstępny plan działań w obszarze badań i rozwoju. Plan ten koncentruje się na tworzeniu innowacji od początku i zakłada przyspieszenie procesu badań i rozwoju nowych preparatów w celu zaspokojenia potrzeb terapeutycznych w obszarach onkologii, neurologii i chorób immunozapalnych. Jednocześnie obejmuje także innowacje o charakterze przyrostowym, powiązane z zarządzaniem cyklem życia produktów leczniczych, zwłaszcza w obszarze kardiologii i metabolizmu. Podstawą tego projektu transformacji są zaangażowanie i umiejętność adaptacji, jakimi wykazują się wszystkie nasze zespoły od początku obecnego kryzysu zdrowotnego – zaznaczył Claude Bertrand, Wiceprezes Wykonawczy ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier.

 

Nowy, sprawny i zintegrowany model działalności naukowo-badawczej, wspierający innowacje

Plan przekształcenia działalności badawczo-rozwojowej Servier opiera się na trzech filarach: podejście zorientowane na pacjenta w oparciu o medycynę translacyjną, efektywniejsza organizacja charakteryzująca się dynamiczną współpracą oraz nowe ukierunkowanie na trzy docelowe obszary zainteresowania.

Aby zmaksymalizować szanse powodzenia innowacji terapeutycznych – przy uwzględnieniu specyfiki leżącej u podstaw ich rozwoju – firma Servier postanowiła przeorientować działania na trzy priorytetowe obszary terapeutyczne. W onkologii skupimy się na trudnych do leczenia nowotworach, zaś w obszarach chorób immunozapalnych i neurodegeneracyjnych nasze wysiłki będą się koncentrować na terapii wybranych schorzeń w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby zdrowotne pacjentów.

Przyjęcie modelu działalności badawczej, który jest skoncentrowany na onkologii oraz nowych możliwościach w neurologii i obszarze chorób immunozapalnych, wiąże się z zakończeniem projektów dotyczących kardiologii i metabolizmu. W tym obszarze, bazując na istniejących lekach Servier i doświadczeniu w innowacjach przyrostowych, skupimy się na zarządzaniu cyklem życia produktów leczniczych, w szczególności na rozwoju leków złożonych.

W tworzeniu innowacji od początku (de novo), położymy duży nacisk na onkologię, przeznaczając na nią, począwszy od roku finansowego 2020/21, 50% środków z całości budżetu Grupy na badania i rozwój. Celem jest rozwój wspieranych biomarkerami celowanych terapii guzów litych w ramach kontynuacji dotychczasowych prac w obszarze nowotworów hematologicznych. Nasze portfolio projektów badawczych ma też być zrównoważone pod względem ciał monoklonalnych i preparatów małocząsteczkowych o innowacyjnym mechanizmie działania. W dłuższej perspektywie, chodzi o opracowanie portfolio innowacyjnych terapii trudnych w leczeniu nowotworów, takich jak rak wątroby, rak trzustki i niektóre nowotwory wieku dziecięcego.

W neurologii i obszarze chorób immunozapalnych, proces rozwoju nowych innowacji umożliwi inwestowanie w obiecujące projekty dotyczące leczenia schorzeń neurodegeneracyjnych w wybranych grupach chorych.

Przekształcenie działalności badawczo-rozwojowej zakłada również optymalne wykorzystanie technologii cyfrowej, co jest istotnym wyzwaniem, szczególnie w zakresie przetwarzania i dostępu do danych. Konkretne programy w tym obszarze pomogą zdynamizować współpracę, przyczyniając się do jeszcze większej poprawy efektywności i wydajności.

 

Obiecujące portfolio badawcze

W ramach 27 projektów na etapie rozwoju klinicznego, w tym dotyczących 16 nowych cząsteczek, oraz 33 projektów w fazie badań przedklinicznych[7], które są efektem stałych i znaczących inwestycji w badania naukowe (na poziomie 23% przychodów z leków markowych), firma Servier koncentruje się w działalności badawczo-rozwojowej na obszarach terapeutycznych o największych potrzebach.

Onkologia jest dla Grupy kluczowym czynnikiem wzrostu. Na ten obszar przypada połowa projektów, które znajdują się na etapie rozwoju klinicznego, oraz 22 projekty w fazie badań przedklinicznych. Nabycie firmy Symphogen w lipcu 2020 roku wzmocniło portfolio onkologiczne Grupy Servier. Firma Symphogen, pełniąca funkcję centrum doskonałości Servier dla badań nad przeciwciałami, już wdrożyła dwa projekty badawcze w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Planowane przejęcie działu onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals powinno wzmocnić potencjał badawczy Grupy i znacznie poszerzyć zakres prowadzonych projektów w onkologii.

Firma Servier chce także utrzymać wiodącą pozycję w kardiologii poprzez strategiczne i innowacyjne zarządzanie cyklem życia produktów leczniczych, zwłaszcza rozwój leków złożonych. Kwestią kluczową pozostaje dla Grupy zapewnienie lekarzom dostępu do szerokiego zakresu leków Servier na choroby układu krążenia w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów pozbawionych właściwego leczenia w krajach, w których Grupa prowadzi działalność.

 

Otwartość na współpracę w zakresie badań i rozwoju

Chcąc przyspieszyć rozwój innowacji w celu udostępnienia pacjentom nowych rozwiązań terapeutycznych, firma Servier kontynuuje proces poszerzania i dywersyfikacji sieci partnerów. Ta międzynarodowa i wielodyscyplinarna sieć współpracy obejmuje ośrodki akademickie, a także inne grupy farmaceutyczne i spółki biotechnologiczne. Obecnie, na całym świecie Grupa jest stroną 30 umów o ścisłym partnerstwie oraz 40 porozumień o współpracy badawczej.

Wyrazem dążeń Grupy do współpracy w zakresie badań i rozwoju, ukierunkowanej na osiąganie wyników i stałe doskonalenie, jest przyszły Instytut Badań i Rozwoju Servier, który powstaje na terenie strefy innowacji naukowo-technicznych Paryż-Saclay. Będzie on odgrywać wiodącą rolę w dynamizowaniu otwartego podejścia firmy do rozwoju innowacji.

W strefie Paryż-Saclay już obecnie jest skupione 15% publicznej i prywatnej działalności naukowo-badawczej we Francji. Jest to jedna z ośmiu największych stref innowacji na świecie.[8] W 2020 roku Uniwersytet Paryż-Saclay zajął 14 miejsce w rankingu szanghajskim.[9] Z tego względu, Grupa Servier postanowiła umieścić 1 500 swoich pracowników zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową w sercu tego ekosystemu. Począwszy od 2023 roku będą oni pracować w otoczeniu sprzyjającym synergii i otwartym innowacjom.

Firma Servier będzie jedyną międzynarodową grupą farmaceutyczną w tej wyjątkowej strefie innowacji. Instytut Badań i Rozwoju Servier będzie także pełnił rolę inkubatora dla startupów w celu przyspieszenia rozwoju innowacji i wsparcia najbardziej obiecujących projektów służących opracowaniu nowych rozwiązań terapeutycznych. Misją Instytutu będzie także promowanie francuskich osiągnięć badawczych, w tym osiągnięć Grupy Servier, poza granicami Francji.

Wyższe wyniki w roku finansowym 2019/20 są zgodne z naszymi celami. Pokazują również nasze nieustanne zaangażowanie w postęp terapeutyczny dla dobra pacjentów. W wyniku stałych i znaczących inwestycji w badania i rozwój, dysponujemy obecnie obiecującym portfolio projektów badawczych w obszarach terapeutycznych charakteryzujących się istotnymi potrzebami zdrowotnymi. Budowanie wartości we Francji zawsze było, i pozostanie, priorytetem dla Grupy Servier. Obecny kryzys zdrowotny dodatkowo wzmacnia nasze dążenie do zapewnienia niezależności Europy w zakresie opieki zdrowotnej. Inwestycjom we Francji towarzyszy poszerzanie międzynarodowego zasięgu Grupy Servier, której produkty lecznicze są stosowane każdego dnia przez 100 mln pacjentów w 150 krajach – podsumował Olivier Laureau, Prezes firmy Servier.

 

---

 

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i obecności w 150 krajach świata, w 2020 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 22,5 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum swojej działalności, od projektów badawczych po wsparcie wykraczające poza leki.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, nowotworów, chorób immunozapalnych oraz chorób neurodegeneracyjnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych.

 

Kontakt dla prasy

Sonia Marques:                   presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4021/+33-(0)7-8428-7613

Jean-Clément Vergeau:    presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4616 / +33-6-7956-7596
[1] O ile nie zaznaczono inaczej, zmianę wysokości przychodów w porównaniu z rokiem finansowym 2018/19 podano przy bieżących kursach wymiany walut.

[2] Leki markowe – produkty lecznicze, za których promocję i dystrybucję odpowiada firma Servier; leki odtwórcze – produkty lecznicze, za których promocję i dystrybucję odpowiadają spółki zależne: Biogaran, EGIS, Pharlab i Swipha.

[3] Daflon® jest dostępny w Chinach pod nazwą Alvenor®.

[4] Źródło: IMS, styczeń 2020. Z wyłączeniem Japonii i Stanów Zjednoczonych. Triplixam® jest dostępny 89 krajach.

[5] Źródło: GERS, grudzień 2020.

[6] Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

[7] Dane ze stycznia 2021 roku

[8] W rankingu czasopisma MIT Technology Review, wydawanego przez Massachusetts Institute of Technology.

[9] Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata, opracowywany przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.