PARADIGM – unijne partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz większego zaangażowania pacjentów

11.05.2018

 

Firma Servier przyłączyła się do projektu PARADIGM, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowanego przez strony Inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI) oraz członków Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Ta współpraca przyczyni się do zwiększenia roli pacjentów w cyklu rozwojowym leków, co przełoży się na lepsze efekty zdrowotne.

 

Projekt PARADIGM (ang. Patients Active in Research and Dialogues for an Improved Generation of Medicines – Pacjenci aktywni w badaniach i dialogu na rzecz ulepszonej generacji leków) został zainicjowany w dniu 1 marca 2018 r. i potrwa przez 30 miesięcy, do sierpnia 2020 r. Realizujące projekt konsorcjum, którym pokierują wspólnie Europejskie Forum Pacjentów (EPF) i Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zrzesza 34 partnerów publicznych i prywatnych (organizacje pacjentów, organy regulacyjne, uniwersytety, organizacje pożytku publicznego, małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe oraz firmy farmaceutyczne).

W oparciu o istniejące narzędzia, projekt PARADIGM ma służyć uzupełnieniu braków w wiedzy, określeniu sposobów udostępnienia wszystkich narzędzi tym, którzy ich potrzebują, podnoszeniu poziomu świadomości wśród tych, którzy sądzą, że ich nie potrzebują, a także opracowaniu stabilnej mapy drogowej dla zwiększenia zaangażowania pacjentów.

Po zakończeniu projektu, pacjenci i badacze uzyskają dostęp do ramowych rozwiązań umożliwiających strukturalny, znaczący, trwały i etyczny udział pacjentów w trzech kluczowych etapach podejmowania decyzji dotyczących rozwoju produktów leczniczych: wyznaczaniu priorytetów badawczych, kształtowaniu badań klinicznych oraz wczesnym dialogu z organami regulacyjnymi i agencjami oceny technologii medycznych.

Bardzo się cieszę, że włączamy się w projekt PARADIGM, który pomagałem uruchomić. Wszystkie strony odniosą z niego korzyści. Wniesiemy, a zarazem zyskamy wiedzę, a wszystko dla pacjentów i razem z nimi, co idealnie wpisuje się w naszą strategię współpracy ze środowiskiem pacjentów „Patient In” – stwierdził Lode Dewulf, dyrektor ds. pacjentów.

Informacje o inicjatywie IMI

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ang. Innovative Medicines Initiative – IMI) to największe na świecie partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych, będące efektem współpracy Unii Europejskiej (reprezentowanej przez Komisję Europejską) i europejskiego przemysłu farmaceutycznego (reprezentowanego przez EFPIA).

Celem IMI jest poprawa zdrowia pacjentów poprzez przyspieszenie rozwoju innowacyjnych leków i zwiększenie ich dostępności, zwłaszcza w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych i społecznych.

Cele te są realizowane poprzez ułatwianie współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w badania w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, branżą farmaceutyczną i innymi gałęziami przemysłu, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pacjentów oraz regulatorami rynku leków.

Więcej informacji na stronach: