Większe zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności to element strategii odpowiedzialności społecznej firmy Servier

Paryż (Francja) – Niezależna międzynarodowa grupa farmaceutyczna Servier dołączyła do inicjatywy Act4Nature International, promującej dobrowolne zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności. Inicjatywa, zapoczątkowana w 2018 roku przez stowarzyszenie Przedsiębiorstwa dla Środowiska (fr. Entreprises pour l’Environnement – EpE) wraz z innymi partnerami, to sojusz przedsiębiorstw prywatnych, podmiotów państwowych, naukowców i stowarzyszeń ekologicznych, które mają jeden cel: nadanie dynamiki wspólnym międzynarodowym staraniom na rzecz ochrony, wzmacniania i odtwarzania różnorodności biologicznej, w szczególności poprzez zaangażowanie prezesów firm z różnych sektorów.

Dołączając do inicjatywy, firma Servier podjęła dziesięć wspólnych zobowiązań określonych przez Act4Nature, a także przyjęła na siebie dodatkowe zobowiązania indywidualne, zgodne z realizowaną przez Grupę strategią odpowiedzialności społecznej i obejmujące cztery obszary: ocena i zmniejszenie wpływu produktów na bioróżnorodność, zmniejszenie wpływu zakładów wytwórczych na bioróżnorodność, podnoszenie świadomości i rozwijanie umiejętności w kwestiach dotyczących bioróżnorodności oraz udział w projektach chroniących różnorodność biologiczną. Te cztery priorytetowe obszary wybrano na podstawie analizy wpływu na środowisko, przeprowadzonej w Grupie w 2021 roku przez zespół ekspertów.

Komisja złożona z przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych, sieci biznesowych i partnerów naukowych potwierdziła, że przyjęte przez firmę Servier zobowiązania spełniają kryteria SMART[1], to znaczy są skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Związek pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem ludzi to poważny problem o wymiarze globalnym – zaznaczył Olivier Laureau, Prezes firmy Servier i sygnatariusz zobowiązań Act4Nature. – Grupa Servier podjęła zobowiązania Act4Nature International oraz potwierdziła wagę zachowania różnorodności biologicznej w strategii odpowiedzialności społecznej. W naszej firmie wspólnie monitorujemy wpływ działalności na ekosystem.

Dołączając do inicjatywy Act4Nature, potwierdzamy zobowiązania Grupy Servier na rzecz bioróżnorodności, wyrażające się w konkretnych działaniach podejmowanych w odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stoi przed naszą planeta – stwierdził Vincent Minvielle, Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej w firmie Servier. – Wśród podjętych przez nas działań warto wymienić: ograniczenie wpływu przemysłowej syntezy chemicznej na środowisko poprzez wprowadzenie wewnętrznego narzędzia ‘zielonej’ oceny Green Score, a także starania na rzecz uzyskania oznaczenia BiodiverCity® dla Instytutu Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay, który otworzy podwoje w 2023 roku.

Firma Servier realizuje ambitną, proaktywną, globalną strategię odpowiedzialności społecznej (CSR), zintegrowaną z ogólną strategią biznesową Grupy. Odpowiedzialność społeczna jest nie tylko motorem wzrostu, ale także zobowiązaniem, dzięki któremu Grupa może zwiększać swój pozytywny wpływ na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Zobowiązania wspólne Act4Nature

Zobowiązania indywidualne firmy Servier

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i obecności w 150 krajach świata, w 2020 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 22,5 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności, od projektów badawczych po wsparcie wykraczające poza leki.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.


[1] ang. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound