Fundamenty Servier są oparte na zrównoważonym modelu ekonomicznym. Kwestie społeczne i środowiskowe od początku istnienia firmy znajdowały się w centrum uwagi i były uwzględniane w jej działaniach oraz w relacjach ze wszystkimi grupami interesariuszy. ​

Zaangażowanie społeczne Servier koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: ​

 • opiece zdrowotnej (uwzględniającej jakość życia),​
 • edukacji i szkoleniach,​
 • środowisku. ​

Servier komunikuje się z interesariuszami w sposób otwarty i transparentny, dzieląc się z nimi dobrymi praktykami na wszystkich poziomach działania firmy, ale też wsłuchując się w ich potrzeby, oczekiwania i opinie. Na podstawie wywiadów z 50 zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami Servier zostały zmapowane kluczowe wyzwania w obszarze CSR. Zostały one przekształcone w cztery zobowiązania CSR i 17 priorytetów, spójnych z wartościami i strategią firmy. 

ZOBOWIĄZANIA I 17 PRIORYTETÓW STRATEGII CSR GRUPY SERVIER:

W zakładzie produkcyjnym Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA

 • bezpieczeństwo i jakość produktu,​
 • walka z fałszowaniem,​
 • ekologiczne projektowanie,​
 • globalne podejście do opieki zdrowotnej.​

Servier dokłada wszystkich starań, by bezpieczne i wysokiej jakości produkty firmy były dostępne dla jak największej liczby osób. Poprzez świadczone usługi i oferowane rozwiązania firma stara się poprawić efektywność terapii i jakości życia ludzi. Jednocześnie walczy z pojawiającymi się na rynku podróbkami, które nie tyle negatywnie oddziałują na biznes firmy, ile przede wszystkim mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

 • zdrowie i bezpieczeństwo w pracy,​
 • samopoczucie pracowników,​
 • różnorodność i równe szanse,​
 • dobre praktyki menadżerskie.​

Pracownicy są grupą, za którą firma czuje się szczególnie Pracownicy są grupą, za którą firma czuje się szczególnie odpowiedzialna. Dlatego w miejscu pracy Servier wdrożyła politykę bezpieczeństwa i dobrostanu oraz równych szans. Jednocześnie dba o indywidualne potrzeby każdego z zatrudnionych, wspiera ich kariery i rozwój w ramach Grupy.

 • etyka biznesu,​
 • odpowiedzialne zakupy,​
 • etyka i przejrzystość prób klinicznych,​
 • odpowiedzialne marketing i promocja,​
 • zaangażowanie interesariuszy.​

Servier buduje transparentne i etyczne relacje ze wszystkimi swoimi interesariuszami, postępując przy tym zawsze w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Wsparciem jest tu Kodeks Etyczny Grupy Servier, którego muszą przestrzegać wszyscy pracownicy.​

 • dostęp do opieki zdrowotnej,​
 • rozwój lokalny i zaangażowanie społeczne,​
 • zmiany klimatu i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów,​
 • gospodarka ściekami i odpadami.​

Firma dąży do zwiększenia pozytywnego wpływu swojej działalności poprzez umożliwienie dostępu do jakościowej opieki zdrowotnej jak największej liczbie pacjentów. Codziennie leki produkowane przez Servier stosuje 100 mln osób. Dzięki niej powstaje również wartość ekonomiczna i społeczna w krajach, w których działają spółki z Grupy Servier.

Jednocześnie w tych samych krajach firma stara się ograniczać swoje negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. W tym celu wdraża środki kontroli i plany działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i minimalizuje wpływ swoich zakładów oraz produktów na środowisko poprzez efektywne zarządzanie odpadami i emisjami.