Przejdź do serwisu Servier.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
- wraz z polityką prywatności oraz polityką korzystania z plików cookies

Kliknij poniżej aby pobrać w formacie .PDF:

 

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia.

Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktować się z Administratorem, kierując wiadomość na adres e-mail: kontakt@servier.com w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu.

 1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta, z zastrzeżeniem usług wymagających dokonania innych formalności opisanych poprzez funkcjonalności Serwisu, po przystąpieniu przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Serwisu bez rejestracji, jak również bez tworzenia i bez zarządzania indywidualnym kontem, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 4. Wyrażenia zawarte w Regulaminie zaczynające się od wielkich liter należy interpretować według definicji określonych w §3.

 5. W przypadku, gdy dla danej usługi dostępnej w Serwisie określony został odrębny regulamin świadczenia tej usługi, przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dedykowanego dla niej regulaminu, dostępnego w Serwisie, i wyrażenia zgody na zawarte w nim postanowienia.

 6. Postanowienia regulaminu dedykowanego dla danej usługi korzystają z pierwszeństwa przed odmiennymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Serwis jest serwisem informacyjno-edukacyjnym dla lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów, oraz zawierającym informacje o firmie Servier Polska.

 1. Administrator – właścicielem i administratorem Serwisu jest Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887 (dalej: „Servier Polska”) który świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników, w szczególności określający prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu wraz z polityką dotyczącą korzystania z plików cookie.

 3. Serwis – serwis internetowy Servier Polska dostępny pod adresem www.servier.pl wraz z podstronami dostępnymi pod adresami: www.biuletyn.servier.pl, www.forumprzeciwdepresji.pl, www.dbajoserce.pl, www.wylaczraka.pl oraz www.medplatform.pl, oprogramowaniem i bazami danych.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Do efektywnego korzystania z Serwisu niezbędne są:

  1. sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Serwisu;

  2. połączenie do Internetu;

  3. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail;

 2. Administrator może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt zakłócający działanie Serwisu lub uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub zarządzanie nim przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych. W celu monitorowania i nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych Servier wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”).

Kontakt z IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Servier jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

Mając na uwadze przejrzystość przy przetwarzaniu danych osobowych oraz zapewnienie osobom których, dane dotyczą kontroli nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa (dalej „Servier”). Servier dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Servier przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo, a także w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Servier gromadzi i przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez Panią/ Pana bezpośrednio, jak również może pozyskiwać i aktualizować Pani/Pana dane na podstawie informacji z innych źródeł, takich jak ogólnodostępne bazy danych o przedstawicielach zawodów medycznych, bazy danych prowadzone przez innych Administratorów. W zależności od charakteru Pani/Pana relacji z Servier, Servier może gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane podstawowe: imię, nazwisko, tytuł naukowy, płeć, wiek lub data urodzenia, specjalizacja
 • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email
 • Dane identyfikacyjne: numer Prawa Wykonywania Zawodu, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego;
 • Informacje związane z Pani/Pana aktywnością zawodową: numer Prawa Wykonywania Zawodu, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku organizacji konferencji zagranicznych)
 • Informacje dotyczące relacji z Servier: historia aktywności marketingowych, w tym historia spotkań z przedstawicielami Servier, informacje o stosowaniu produktów promowanych przez Servier, udziale w badaniach klinicznych i obserwacyjnych, informacje o udziale w wydarzeniach organizowanych lub sponsorowanych przez Servier
 • Informacje o Pani/Pana aktywności związanej z korzystaniem z usług, programów i aplikacji wspieranych przez Servier
 • Informacje niezbędne do organizacji i rozliczenia udziału w wydarzeniach organizowanych lub sponsorowanych przez Servier oraz korzystania z innych usług
 • Informacje związane z rozliczeniami finansowymi i podatkowymi, takie jak: numer konta bankowego, oznaczenie właściwego Urzędu Skarbowego; informacje dotyczące wynagrodzenia za świadczone usługi
 • Informacje o charakterze i wartości środków przekazanych przez Servier na Pani/Pana rzecz
 • Informacje dotyczące kwalifikacji i osiągnięć naukowych na polu medycznym niezbędne do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi, stanowiącego „uczciwą wartość rynkową” (fair market value)
 • Informacje dotyczące pełnienia funkcji publicznych oraz informacje mogące świadczyć o istniejącym konflikcie interesów.

W jakim celu wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe?Servier może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Budowanie, utrzymywanie i rozwijanie naszych relacji z Przedstawicielami zawodów medycznych:

 • Promocja Servier i produktów leczniczych oraz przekazywanie materiałów marketingowych, handlowych, edukacyjnych oraz informacyjnych i medycznych
 • Organizowanie i odbywanie spotkań (w tym również spotkań online) z Przedstawicielami zawodów medycznych oraz dokumentowanie tych spotkań
 • Prowadzenie rejestru wydanych Pani/Panu próbek produktów leczniczych
 • Zawarcie, realizacja i rozliczenie zawartej umowy lub porozumienia
 • Rozliczenia związane z finansowaniem przez Servier podejmowanych przez Panią/Pana aktywności.

Świadczenie i doskonalenie usług dla Przedstawicieli zawodów medycznych:

 • • Organizacja, rozstrzygnięcie i rozliczenie prowadzonych przez Servier wydarzeń (np. Konkursów, Quizów internetowych, Sesji satelitarnych), a także w celu przekazania nagród lub upominków medycznych zwycięzcom lub uczestnikom takich wydarzeń
 • • Organizacja i rozliczenie Pani/Pana udziału w wydarzeniach medycznych w Polsce i za granicą, sponsorowanych przez Servier (kongresy, konferencje, szkolenia, webinary online itp.)
 • • Świadczenie usług za pośrednictwem wybranych programów, serwisów i aplikacji Servier.
 • Zawarcie, realizacja i rozliczenie zawartej umowy lub porozumienia
 • Rozliczenia związane z finansowaniem przez Servier podejmowanych przez Panią/Pana aktywności.

Pozostałe cele:

 • Gromadzenie i udzielanie informacji w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, przyjmowania reklamacji oraz zapytań w odniesieniu do produktów leczniczych, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Les Laboratoires Servier lub Anpharm (jako podmiot przetwarzający lub administrator)
 • Zapewnienie zgodności działań podejmowanych przez Servier z wymaganiami prawa oraz Kodeksów Branżowych, których Servier jest sygnatariuszem oraz wewnętrznych procedur, w tym: przeciwdziałanie korupcji, mobbingowi, zapewnienie przejrzystości kontaktów z Przedstawicielami zawodów medycznych, ustalenie wysokości wynagrodzenia według „uczciwej wartości rynkowej” (fair market value)
 • Realizacja obowiązków wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, w tym przetwarzanie danych w celu przygotowania corocznych Raportów Przejrzystości oraz udostępnienie indywidualne informacji o wartości świadczeń przekazywanych Pani/Panu przez spółkę Servier Polska sp. z o.o. i spółki powiązane z Grupy Servier
 • Ochrona słusznych interesów Servier oraz innych osób, w tym zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Servier oraz użytkowników tych usług
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
 • Analizowanie aktywności związanych z wykorzystaniem programów, serwisów i aplikacji Servier oraz przeglądaniem stron www i serwisów prowadzonych przez Servier, w celu doskonalenia i optymalizacji świadczonych usług
 • W ramach profilowania, dla dostarczania indywidualnie dopasowanych treści informacyjnych, marketingowych i handlowych
 • Przeprowadzanie analiz, badań rynkowych i segmentacji w celu zrozumienia preferencji, doskonalenia produktów i usług Servier oraz naszej komunikacji z Przedstawicielami zawodów medycznych.
 • Jaka jest Podstawa prawna przetwarzania danych?Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Servier może być:

  • Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, w celach określonych w treści zgody. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zależności od kanału komunikacji Servier wskazuje sposób wycofania udzielonej wcześniej zgody, niemniej jednak może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym czasie korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym komunikacie.
  • Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Servier (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: W niektórych sytuacjach Servier zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa do gromadzenia niektórych danych osobowych, w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową, prowadzeniem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz prowadzeniem rejestru wydanych przez Servier próbek produktów leczniczych. W tych sytuacjach nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa w dalszej części komunikatu.
  • Realizacja i rozliczenia związane z zawartą z Panią/Panem umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): Servier może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Pani/Panu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części komunikatu.
  • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Servier (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Servier może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Servier, o ile nie przeważają nad nimi Pani/Pana podstawowe prawa i wolności. Servier może przetwarzać Pani/Pana dane w szczególności w celu: prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji, prowadzenia analiz dotyczących aktywności w kontekście produktów i usług Servier, ale również w celu: ochrony słusznych interesów Servier oraz innych osób, przeciwdziałania korupcji, mobbingowi, zapewnienia przejrzystości kontaktów z Przedstawicielami zawodów medycznych, ustalenia wysokości wynagrodzenia według „uczciwej wartości rynkowej” (fair market value), realizacji obowiązków wynikających z Kodeksów Branżowych.

  Komu ujawniamy dane? W celu realizacji powyższych działań Servier może korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Servier – „Dostawców Servier”. W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, Servier może ujawnić Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, takim jak dostawcy usług, hotele, przewoźnicy, organizatorzy wydarzeń medycznych, w których Pani/Pan bierze udział, a także podmiotom z Grupy Servier. W związku z Pani/Pana uczestnictwem w wydarzeniu lub wykonaniem umowy, pewne dane mogą zostać upublicznione przez Servier zgodnie z umową lub regulaminem takiego wydarzenia (np. w związku z udzielonym zezwoleniem na rozpowszechnienie Pani/Pana wizerunku). W przypadku uzyskania Pani/Pana zgody na ujawnienie danych o wartości świadczeń przekazanych przez Servier na Pani/Pana rzecz, określone dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Servier nieograniczonemu kręgowi odbiorców, poprzez umieszczenie ich na ogólnodostępnej stronie internetowej Servier.

  Przekazanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym, między innymi, poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innych środków zgodnie z Rozdziałem V RODO.

  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?  Servier będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z Pani/Pana relacji z Servier, a także w okresie określonym w przepisach obowiązującego nas prawa (np. dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku), Kodeksów Branżowych lub w okresie niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych stanowiła wyłączną podstawę przetwarzania Państwa danych, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej wycofania.

  Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie Pani/Pana danych osobowych Servier jest dobrowolne. Podejmowanie pewnych działań, może jednak wiązać się z koniecznością podania niektórych danych, w zakresie niezbędnym np. dla świadczenia usług lub zawarcia i realizacji umowy. Ponadto, Servier jak każdy podmiot gospodarczy, podlega przepisom prawa, zatem w pewnych okolicznościach obowiązek podania danych osobowych może wynikać z takich przepisów np. w przypadku przekazywania bezpłatnych próbek produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, zapobiegania korupcji.

  Automatyczne podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Servier w sposób automatyczny, np. w celu dostosowania treści i usług do Pani/Pana preferencji i upodobań, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności usług. Pełna informacja na temat takiego automatycznego przetwarzania danych zawarta jest w regulaminach lub politykach prywatności poszczególnych usług. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i rozpatrzenia Pani/Pana sytuacji w sposób nieautomatyczny (z udziałem człowieka). W tym celu należy skontaktować się w sposób określony w regulaminie usługi lub bezpośrednio na dane.osobowe@servier.com.

  Jakie są Pani/Pana prawa w odniesieniu do przetwarzania danych przez Servier?

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Servier, posiada Pani/Pan szereg uprawnień:

  Przysługujące Pani/Panu prawa Na czym polega Pani/Pana prawo?
  prawo dostępu do danych osobowych
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza Servier, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Servier.
  prawo sprostowania danych osobowych
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się poprawienia Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
  prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się od Servier usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdy Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Nie będzie Pani/Pan mogła skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez Servier wynika z realizacji przepisów prawa.
  prawo sprzeciwu
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania Pani/Pana danych przez Servier z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w wypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Servier lub stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz).
  • W takim wypadku Servier przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:
  • podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności; lub
  • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się „zablokowania” Pani/Pana danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem przez Servier) w określonych sytuacjach, m.in. czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne Servier, lecz ich przechowywanie będzie Pani/Panu potrzebne np. do ochrony Pani/Pana praw.
  prawo do przenoszenia danych osobowych
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się otrzymania Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Będzie Pani/Pan mogła/mógł żądać uzyskania danych lub przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy uważa Pani/Pan, że Servier podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy, że administratorem danych osobowych dla kontrahentów Servier Polska jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, a dla kontrahentów Servier Polska Services jest Servier Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa (dalej „SERVIER”).

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, przejrzystość przy przetwarzaniu danych oraz zapewnienie osobom fizycznym kontroli nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane, informujemy, że:

 1. SERVIER w toku prowadzonej działalności, działając jako administrator danych, może przetwarzać dane:
  1. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców SERVIER;
  2. wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników kontrahentów, w tym osób kontaktowych.
 2. SERVIER może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:
  1. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
  2. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
  3. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
  4. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień);
  5. dane potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych dla nawiązania relacji biznesowej.
 3. Ponadto SERVIER może pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS, NIL).
 4. Z administratorem danych można się kontaktować e-mailowo, pod adresem dane.osobowe@servier.com lub kierując korespondencję na adres siedziby;
 5. SERVIER wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować e-mailowo: dane.osobowe@servier.com lub kierując korespondencję na adres siedziby;
 6. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane przez SERVIER:
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu SERVIER może przetwarzać dane osobowe w czasie trwania takiej umowy;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji ciążących na SERVIER obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu SERVIER może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje);
  • dla realizacji uzasadnionych interesów SERVIER lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
   • prowadzenie bieżących kontaktów i rozliczeń;
   • weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;
   • ochrona mienia i tajemnicy przedsiębiorstwa administratora;
   • ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
 7. SERVIER może ujawnić dane osobowe:
  1. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu SERVIER – podwykonawcom SERVIER;
  2. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;
  3. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 8. SERVIER co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) SERVIER zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.
 9. SERVIER nie będzie przetwarzać danych osobowych o których mowa w pkt 1 w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na osoby, których dane dotyczą.
 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez SERVIER przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz - w granicach określonych przepisami prawa - prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt na adresy wskazane w pkt 5 i 6.
 11. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z Pani/Pana kontaktem z Servier Polska Sp. z o.o. (dalej jako: „Servier”) w celu zgłoszenia działania niepożądanego lub reklamacji, Servier poniżej informuje, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z takim zgłoszeniem.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pomocą infolinii (lub w inny sposób) w celu zgłoszenia podejrzenia działania niepożądanego, reklamacji oraz prowadzenia innych działań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jest podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy („Podmiot odpowiedzialny” lub „Podmioty odpowiedzialne”).

Podmiot odpowiedzialny został wskazany w każdej ulotce dla pacjenta i charakterystyce produktu leczniczego, ale także pod tym linkiem . Informacje podane w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych, o których informujemy w zdaniu poprzednim, w tym:

 • LLS (Les Laboratoires Servier) 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francja
 • ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, Polska

Adres kontaktowy do wszystkich wyżej wymienionych podmiotów: Servier Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, lub adres e-mail: dane.osobowe@servier.com

Podkreślamy, że każdy z Podmiotów odpowiedzialnych, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, działa jako niezależny administrator danych tj. samodzielnie i niezależnie od Servier decyduje o tym, w jakich celach i jakimi sposobami przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Servier nie jest administratorem tych danych, ale służy jako podmiot, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek kwestii związanych z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez którykolwiek z Podmiotów odpowiedzialnych.

Od kogo uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe?

Na potrzeby nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i reklamacji, Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana. Ani Servier ani Podmioty odpowiedzialne nie będą uzyskiwały Pani/Pana danych osobowych ze źródeł innych niż bezpośrednio od Pani/Pana, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na uzyskanie Pani/Pana danych z dokumentacji medycznej, która Pana/Pani dotyczy. W takim przypadku będziemy mogli uzyskać Pani/Pana dane osobowe od lekarza prowadzącego lub ośrodka, w którym prowadzone było Pani/Pana leczenie.

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Podmioty odpowiedzialne na podstawie wskazanych danych kontaktowych:

 • telefonicznie na numer: (22) 594 90 00
 • w formie elektronicznej na adres: dane.osobowe@servier.com
 • w formie pisemnej na adres: Servier Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmioty odpowiedzialne?

Podmioty odpowiedzialne przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do spełnienia wymogów prawa w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w tym ustawy z dnia 6 stycznia 2001 r. prawo farmaceutyczne oraz przepisów ustanowionych przez Unię Europejską, np. Rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, jak też Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W przypadku rozpatrywania reklamacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, np. ustawa prawo cywilne lub wspomniane wcześniej prawo farmaceutyczne.

Czy podanie Podmiotom odpowiedzialnym danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne dla umożliwienia Podmiotom odpowiedzialnym przyjmowania zgłoszeń działań niepożądanych.

Podanie danych jest dobrowolne w przypadku składania reklamacji, ale bez podania tych danych Podmioty odpowiedzialne nie będą mogły jej rozpatrzyć.

Jeśli nie poda nam Pani/Pan tych informacji, może to stanowić utrudnienie lub uniemożliwienie wykonania celów wskazanych powyżej.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Podmiotów odpowiedzialnych w zakresie przetwarzanych danych?

Jest Pani/Pan uprawniony/a do żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Podmiot odpowiedzialny; jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych była zgoda – gdy cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Panu chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Podmiotowi odpowiedzialnemu, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Pana/Pani szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Podmioty odpowiedzialne do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Podmioty odpowiedzialne udostępniają Pani/Pani dane osobowe?

Podmioty odpowiedzialne mogą przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, tj.:

 1. innym spółkom z grupy kapitałowej Servier, jeżeli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa;
 2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 3. właściwym komisjom bioetycznym lub krajowym bądź zagranicznym władzom regulacyjnym w związku z wypełnianiem przez powyższe władze obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Jak długo Podmioty odpowiedzialne przechowują Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Podmioty odpowiedzialne uzasadnionego interesu administratora danych.

Przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane pozyskane w związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii przez okres 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego, a po tym czasie dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Podmioty odpowiedzialne mogą przetwarzać dane osobowe związane z reklamacjami przez okres 7 lat po złożeniu reklamacji.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Podmioty odpowiedzialne przekazują Pani/Pana dane?

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw spoza EOG.

Czy Podmioty odpowiedzialne profilują Pani/Pana dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie miało miejsca ich profilowanie.

Informujemy, że administratorem danych osobowych dla kontrahentów Servier Polska jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, a dla kontrahentów Servier Polska Services jest Servier Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa (dalej „SERVIER”).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z:
  1. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 221 kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.);
  2. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony w przepisach prawa;
  3. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora, w tym w celu potwierdzenia podejmowanych działań w trakcie procesu rekrutacyjnego oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procesu rekrutacji oraz w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku udzielonej odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym w RODO.
 4. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podane dane będą udostępniane wyłącznie podwykonawcom oraz uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom z Grupy Servier w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. Przetwarzanie danych może wiązać się z przekazywaniem danych do podmiotów z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. W każdym przypadku podmioty z takich państw trzecich zobowiązują się umownie do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym oraz dbania o prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
 7. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 8. Podanie danych w zakresie określonym przez kodeks pracy oraz akty wykonawcze jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody.
 9. W przypadku braku klauzuli zgody w dokumentach przedkładanych w trakcie procesu rekrutacji wykraczających poza zakres określony w kodeksie pracy, pracodawca nie może przetwarzać tych danych. Przesłane oferty zostaną zniszczone bez ich rozpatrywania.
 10. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
.

Informujemy, że administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, osób kandydujących na praktyki i staże w Servier Polska, jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, a dla osób kandydujących na praktyki i staże w Servier Polska Services jest Servier Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, dalej łącznie „Servier”.

Zastrzegamy, że niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych nie opisuje wszystkich aspektów przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez który może być prowadzona okresowa rekrutacja na staże i praktyki. Wszelkie dane podawane w ramach Fanpage Servier oraz za pośrednictwem portalu Facebook, będą przetwarzane przez Facebook Ireland, jako administratora danych, zgodnie z polityką prywatności Facebook.

 1. Z administratorem oraz z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować mailowo na adres dane.osobowe@servier.com lub kierując korespondencję na adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. na wykorzystanie wizerunku, adresu email, w związku z realizacją działań wskazanych każdorazowo w treści takiej zgody. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych nie powoduje negatywnych konsekwencji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 2 lat.
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę lub staż. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
 3. Należy również pamiętać, że Facebook w sposób pasywny gromadzi dane użytkowników odwiedzających strony Facebook, w tym nasz Fanpage. Te dane wykorzystujemy w celu ulepszania Fanpage Servier, w tym dostosowania go do potrzeb i zainteresowań użytkowników, a także w celach analitycznych i statystycznych by lepiej zrozumieć ich oczekiwania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Każdy użytkownik może samodzielnie zdefiniować swoje preferencje w zakresie pasywnego gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii, akceptując lub odrzucając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub swojego urządzenia, bądź korzystając z opcji ustawień prywatności Facebook. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w plikach pomocy przeglądarki, urządzenia lub w polityce cookie Facebooka.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym w RODO.
 6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych dla kontrahentów Servier Polska jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, a dla kontrahentów Servier Polska Services jest Servier Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa (dalej „SERVIER”).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umowy z Panią/Panem; Dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją ciążących na podmiocie przyjmującym na praktykę lub staż obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ze względu na korzystanie przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, ustawie o praktykach absolwenckich lub innych przepisach prawa. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności wystawienia zaświadczenia o odbytej praktyce/stażu, rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, będą przetwarzane przez okres jaki jest wymagany przez poszczególne przepisy prawa z uwzględnieniem terminów przedawnienia dla poszczególnych roszczeń. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. na wykorzystanie wizerunku, adresu email, w związku z realizacją działań wskazanych każdorazowo w treści takiej zgody. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych nie powoduje negatywnych konsekwencji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Dane będą przetwarzane w okresie wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
 2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, US, komornik, policja) oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora (np. firmom szkoleniowym), a także, w zakresie umożliwiającym kontakt z Panią/Panem, naszym klientom oraz dostawcom w celu prowadzenia bieżących aktywności służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione innym podmiotom w celu realizacji podejmowanych przez Panią/Pana działań lub na Pani/Pana żądanie, np. w celu organizacji podróży (biuro podróży, przewoźnik) i zakwaterowania (hotel).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji mających istotny wpływ lub wywołujących skutki prawne.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym w RODO.
 5. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Informacja o ochronie danych osobowych:

Poniżej podajemy informacje o tym, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z planowanym lub prowadzonym przez Panią/Pana badaniem klinicznym i jakie prawa Pani/Panu przysługują.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z badaniem klinicznym?

Administratorem, a więc podmiotem decydującym o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach badania klinicznego, jest Sponsor, którym jest: Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.), (dalej jako „Sponsor”), z siedzibą i adresem: 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francja. Może się Pani/Pan skontaktować ze Sponsorem poprzez następujące dane kontaktowe: adres e-mail: dataprivacy@servier.com, telefon +33 1 55 72 72 88.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania lub ochrony Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sponsora, np. poprzez przesłanie wiadomości na adres email: dataprivacy@servier.com

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Sponsor przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia i wykonania umowy – dla celów organizacji badania klinicznego, w tym monitorowania prawidłowości prowadzenia dokumentacji odnoszącej się do badań klinicznych, oraz dla celów dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych, w tym wykonania obowiązków podatkowych spoczywających na Sponsorze.

W przypadku raportowania przez Panią/Pana zdarzeń niepożądanych, Sponsor przetwarzać będzie Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane przez Sponsora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Pani/Panu korzystania z systemów informatycznych Sponsora lub spółek z grupy Servier, analiza poprawności lub efektywności organizacji badań klinicznych, zapewnienie bezpieczeństwa informacji, archiwizacja dokumentów lub danych, prowadzenie statystyk, obrona lub dochodzenie roszczeń, realizacja uprawnień z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czy zapewnienie rozliczalności (udokumentowanie przetwarzania zgodnie z wymaganiami prawa).

Sponsor może również wykorzystywać posiadane informacje o Pani/Panu do ubiegania się o pozwolenie na sprzedaż leku, który powstanie w związku z prowadzonym badaniem. Sponsor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu informowania o możliwości wzięcia udziału w kolejnych, planowanych przez Sponsora badaniach klinicznych, jeżeli będą za tym przemawiały Pani/Pana doświadczenie i kwalifikacje. W tym celu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych i jak długo dane te mogą być przetwarzane?

Pani/Pana dane mogą być dostępne dla spółek powiązanych ze Sponsorem lub jego podwykonawców – w celu organizacji badania klinicznego, oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku badanego. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione wyznaczonym przedstawicielom Sponsora, ośrodkowi badawczemu, obserwatorom badania (monitorom), audytorom, inspektorom, a także komisjom bioetycznym lub uprawnionym organom władzy publicznej, w celu sprawdzenia, czy badanie jest prowadzone prawidłowo. Podmioty te będą miały bezpośredni dostęp do informacji umożliwiających Pani/Pana identyfikację, w celu bezpośrednio związanym z organizacją badania klinicznego.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty lub osoby zlokalizowane w/lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym/Polską, takie jak podwykonawcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, którzy administrują bazą danych. W przypadku krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które posiadają niższy poziom ochrony danych osobowych, Sponsor zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych lub wykorzystanie programu tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield). Może Pani/Pan uzyskać kopię dokumentów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w siedzibie Sponsora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sponsora do momentu, w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Panią/Pana (albo Uczestnika badania klinicznego) roszczeń wobec Sponsora w związku z organizacją badania klinicznego lub udziałem Uczestnika w badaniu klinicznym, ale nie krócej niż przez 25 lat od zakończenia badania.

Jakie są Pani/Pana prawa wobec przetwarzania danych osobowych przez Sponsora?

Może Pani/Pan żądać dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać w odniesieniu do żądania,:

 • sprostowania danych: gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sponsora; wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani chciała/Pan chciał, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Sponsorowi, ale mogą być Pani/Panu potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę z związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sponsora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać Sponsorowi swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz wymogiem umownym (w zakresie imienia, nazwiska, stopnia naukowego, specjalizacji, adresu, formy rozliczenia finansowego, określonych certyfikatów). Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia badania przez Panią/Pana lub brakiem możliwości, lub utrudnieniem w zawarciu umowy z Panią/Panem. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Czy Sponsor profiluje Pani/Pana dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie miało miejsca ich profilowanie.

 

Poniżej podajemy informacje o tym, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym badaniem klinicznym i jakie prawa Pani/Panu przysługują.

Prosimy pamiętać, że wszystkim zebranym od Pani/Pana danym osobowym (obejmującym m.in. informacje dotyczące daty urodzenia, płci, pochodzenia etnicznego) oraz pobranym próbkom materiału biologicznego, zostanie przypisany indywidualny numer (kod) i tylko ten numer będzie wykorzystywany przez Sponsora przy okazji Pani/Pana identyfikacji przez czas prowadzenia badania klinicznego, zgodnie z poniższą informacją.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z badaniem klinicznym?

Administratorem, a więc podmiotem decydującym o wykorzystaniu danych osobowych w ramach badania klinicznego, jest Sponsor, którym jest: Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.), z siedzibą i adresem: 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francja e-mail: dataprivacy@servier.com, telefon +33 1 55 72 72 88 (dalej jako „Sponsor”).

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z badaniem klinicznym, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sponsora, np. poprzez przesłanie wiadomości na adres email: dataprivacy@servier.com

O jakich danych osobowych jest mowa?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać dostarczone bezpośrednio przez Panią/Pana do lekarza prowadzącego badanie i/lub mogą być zbierane pośrednio (z dokumentacji medycznej) oraz z danych generowanych z próbek materiału biologicznego. Zbieramy również informacje o Pani/Panu podczas badania od lekarza prowadzącego badanie. Zgodnie z Pani/Pana zgodą i obowiązującym prawem, także lekarz opiekujący się Panią/Panem poza badaniem klinicznym lub inni pracownicy ochrony zdrowia, mogą przekazać nam Pani/Pana dane osobowe w celu uwzględnienia ich przy badaniu.

Pani/Pana dane osobowe zostaną zapisane w zakodowanej formie (tj. będzie Pani identyfikowana/Pan identyfikowany przez unikalny numer pacjenta) bez wymieniania Pani/Pana imienia i nazwiska. Dokumentacja pozwalająca na połączenie Pani/Pana imienia i nazwiska z unikalnym numerem pacjenta będzie bezpiecznie przechowywana przez lekarza prowadzącego badanie (w ośrodku, w którym prowadzone jest to badanie kliniczne).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi lub w interesie zdrowia publicznego, Pani/Pana zanonimizowane dane (w żadnym wypadku Pani/Pana imię i nazwisko) mogą zostać upublicznione.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 • Wykorzystanie danych do celów badania klinicznego

  Na podstawie Pani/Pana zgody, Sponsor będzie przetwarzał zebrane Pani/Pana zakodowane dane osobowe oraz dane zawarte w Pani/Pana dokumentacji medycznej w celu prowadzenia analiz i wykorzystywania tych danych na potrzeby prowadzonego badania lub w związku z produktem badanym, lub Pani/Pana chorobą, oraz do celów naukowych opisanych poniżej.

  Pani/Pana zakodowane dane osobowe, w tym zawarte w dokumentacji medycznej i inne dane osobowe uzyskane w trakcie badania mogą być przeglądane i przetwarzane przez przedstawicieli Sponsora oraz osoby prowadzące badanie w imieniu Sponsora lub we współpracy ze Sponsorem, członków komisji bioetycznych i odnośnych władz w celu potwierdzenia poprawności przetwarzanych danych.

  Dane mogą być przetwarzane także do innych celów związanych z badaniem (np. dokonania zwrotu kosztów Pani/Pana podróży) lub monitorowaniem prawidłowości prowadzenia dokumentacji odnoszącej się do badania.

 • Wykorzystanie danych do innych celów (w tym badań naukowych):

  Pani/Pana zakodowane dane mogą być wykorzystywane do następujących celów (innych niż badanie i/lub związek z produktem badanym, i/lub Pani/Pana choroba): archiwizacji oraz przetwarzania w celach naukowych i statystycznych. W takich przypadkach Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do prywatnych lub publicznych stron trzecich (takich jak naukowcy akademiccy, badacze, partnerzy Sponsora) z odpowiednimi zabezpieczeniami. W żadnym wypadku Pani/Pana imię i nazwisko, ani dane bezpośrednio Panią/Pana identyfikujące nie zostaną ujawnione. Sponsor może również wykorzystywać te informacje do ubiegania się o pozwolenie na sprzedaż leku, który powstanie w związku z prowadzonym badaniem.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli taki obowiązek jest nałożony na Sponsora przez obowiązujące prawo, na przykład w celu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii podczas badania klinicznego.

  Jeżeli bierze Pani/Pan udział w badaniu klinicznym, to wcześniej podpisała Pani/podpisał Pan formularz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Prosimy pamiętać, że ma Pani/Pan prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została udzielona. Jeśli wycofa Pani/Pan swoją zgodę, nie będzie mogła Pani/mógł Pan kontynuować udziału w badaniu, a po wycofaniu zgody nie będą zbierane żadne nowe informacje o Pani/Panu, chyba że takie zbieranie będzie miało oparcie w przepisach obowiązującego prawa, na przykład w związku ze zgłaszaniem działań niepożądanych produktu leczniczego. Zakodowane dane uzyskane podczas badania klinicznego do momentu wycofania zgody mogą być nadal przetwarzane przez Sponsora razem z innymi danymi zebranymi w celu zachowania integralności naukowej badania.

Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych i jak długo dane te mogą być przetwarzane?

Pani/Pana dane mogą być dostępne dla spółek powiązanych ze Sponsorem lub jego podwykonawców – w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku badanego, jak też wyznaczonych przedstawicieli Sponsora, obserwatorów badania (monitorów), audytorów, inspektorów, a także komisji bioetycznych i odnośnych władz, w celu sprawdzenia, czy badanie jest prowadzone prawidłowo, jak też dla podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z Pani/Pana udziałem w badaniu klinicznym. Podmioty te będą miały bezpośredni dostęp do źródłowej dokumentacji medycznej (w tym informacji umożliwiających Pani/Pana identyfikację) w celu bezpośrednio związanym z badaniem klinicznym.

W związku z tym następujące osoby mogą odwiedzać ośrodek badawczy, rozmawiać z zespołem badawczym i zapoznawać się z dokumentacją medyczną, która zawiera Pani/Pana dane osobowe, aby upewnić się, że badanie jest prowadzone prawidłowo:

- przedstawiciele Sponsora, osoby lub podmioty świadczące usługi dla Sponsora lub pracujące z nim (np. osoby prowadzące badania, audytorzy), spółki powiązane ze Sponsorem lub jego podwykonawcy;

- komisje bioetyczne, które zatwierdziły badanie kliniczne;

- inspektorzy odnośnych władz z dowolnego miejsca na świecie, takich jak np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce lub Europejskiej Agencji Leków (EMA), lub Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) ze Stanów Zjednoczonych oraz innych, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Pani/Pana zanonimizowane dane mogą być również przekazywane naukowcom akademickim lub medycznym oraz partnerowi (partnerom) Sponsora.

Dostęp do Pani/Pana źródłowej dokumentacji medycznej, która zawiera informacje pozwalające na Pani/Pana identyfikację, będzie możliwy tylko w ośrodku badawczym. Wszystkie dane osobowe udostępniane do wglądu będą traktowane w sposób poufny.

Za Pani/Pana zgodą lekarz prowadzący badanie poinformuje lekarza opiekującego się Panią/Panem poza badaniem klinicznym lub innych pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą prowadzić Pani/Pana leczenie, o Pani/Pana udziale w omawianym badaniu klinicznym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty lub osoby zlokalizowane w/lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym/Polską, takie jak podwykonawcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, którzy administrują bazą danych. W przypadku krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które posiadają niższy poziom ochrony danych osobowych, Sponsor zapewnia, że każdy proces przekazywania danych osobowych będzie przeprowadzany na takim samym poziomie ochrony, jaki został określony w prawach i regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sponsora do momentu, w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Panią/Pana roszczeń wobec Sponsora w związku uczestnictwem w badaniu klinicznym, ale nie krócej niż przez 25 lat od zakończenia badania.

Jakie są Pani/Pana prawa wobec przetwarzania danych osobowych przez Sponsora?

Może Pani/Pan żądać dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać w odniesieniu do żądania:

 • sprostowania danych: gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sponsora; wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani chciała/Pan chciał, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Sponsorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją.

Jeżeli będzie Pani chciała/Pan chciał skorzystać z powyższych uprawnień, powinna Pani/powinien Pan zwrócić się w tej sprawie do lekarza prowadzącego badanie, który jako jedyny może połączyć Pani/Pana osobę z Pani/Pana numerem pacjenta (kodem). W celu zachowania ważności badania naukowego, szczegółowe informacje dotyczące metody leczenia stosowanej wobec Pani/Pana w trakcie badania mogą zostać ujawnione dopiero po zakończeniu badania i przeprowadzeniu analizy wyników.

Lista kontaktów:

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych, do której należy kierować pytania i prośby o egzekwowanie swoich praw- lekarz prowadzący badanie.

Administrator, czyli podmiot odpowiedzialny za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych: Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.) / Servier Affaires Médicales, 50 rue Carnot – 92284 Suresnes Cedex – France;

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego rolą jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy musi Pani/Pan podać Sponsorowi swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale abyśmy mogli przeprowadzić badanie kliniczne z Pani/Pana udziałem, niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Niepodanie tych danych uniemożliwia wzięcie udziału w badaniu.

Czy Sponsor profiluje Pani/Pana dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie miało miejsca ich profilowanie.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://www.servier.pl/content/kontakt jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa (dalej „SERVIER”). Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) w Servier:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) w celu kontaktu i odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj., w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Servier jako administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie przekazane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Podane dane będą udostępniane wyłącznie podwykonawcom oraz uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom z Grupy Servier w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.
 6. Przetwarzanie danych może wiązać się z przekazywaniem danych do podmiotów z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony w zakresie danych osobowych. W każdym takim przypadku podmioty z takich państw trzecich umownie zobowiązują się w stosunku do administratora do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym oraz dbania o prawa i wolności osób, których dane dotyczą w zakresie wymaganym przez RODO.
 7. Decyzje dotyczące obsługi Pani/Pana zgłoszenia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 8. Podanie danych wymaganych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.
 9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

 1. Wszelka korespondencja kierowana przez Servier Polska, w tym w szczególności wiadomości e-mail oraz załączone do nich pliki, ze względu na możliwość zawierania nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz innym, mającym znaczenie gospodarcze (know-how), jak również informacji chronionych prawami własności intelektualnej, ma charakter poufny i jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata.

 2. Informacje, o których mowa powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do której Servier Polska podejmuje niezbędne działania w celu zachowania poufności.

 3. Wszelkie rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, zawartych w omyłkowo skierowanej korespondencji, bez uzyskania uprzedniej zgody Servier Polska jest zabronione i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

 4. Użytkownik, jak również każda inna osoba, niebędąca właściwym adresatem wiadomości, do której omyłkowo skierowano korespondencję, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia Servier Polska o tym fakcie oraz odesłania dokumentu lub usunięcia/zniszczenia wiadomości e-mail oraz ich kopii i zapisów na wszelkich nośnikach.

 1. Administrator oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie. Administrator informuje Użytkownika, iż w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie i o tym, że Użytkownik może zarządzać nimi za pomocą ustawień swoje przeglądarki internetowej.

 2. Pliki cookies są małymi, najczęściej tekstowymi plikami zawierającymi dane informatyczne. Dzięki przechowywaniu przez przeglądarkę internetową komputera, smartphonu lub innego urządzenia, służącego do przeglądania stron internetowych przez użytkownika, mogą one być ponownie odczytane w przyszłości. Pliki „cookie” są aktualnie wykorzystywane przez prawie wszystkie strony internetowe. Pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkownika poprzez ich wysyłanie przez przeglądarkę do danej strony internetowej. Pliki cookies zawierają dane osobowe, jednak są one zaszyfrowane i dostęp do nich jest ograniczony do Administratora Serwisu.

 3. Pliki cookie wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:

  1. umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie

  2. dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika

  3. cele statystyczne

 4. Zasady wykorzystywania plików cookie podlegają Polityce prywatności Administratora, której zasady określa § 5 Regulaminu.

 5. Administrator informuje, iż pliki cookie zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 6. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach cookie, ma tylko Administrator. Wykorzystanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.

 7. Administrator informuje Użytkownika, iż decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookie Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania Regulaminu

  2. nie naruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich,

  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi.

 1. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotyczące:

  1. produktów leczniczych

  2. zagadnień medycznych

  3. działalności firmy

 2. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów leczniczych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna.

 3. Administrator wyraźnie zastrzega, że  wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty.

 1. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również, tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.

 2. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.

 1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.

 2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora i przez niego nie planowanych Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.

 3. Administrator oświadcza iż nie sprawdza ani nie monitoruje treści stron lub plików, do których prowadzą linki umieszczone w Serwisie ani materiałów lub informacji umieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników.

 4. Administrator niezwłocznie usunie linki umieszczone na stronach Serwisu lub materiały lub informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników, w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści.

 5. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

 6. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail kontakt@servier.com

 7. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.

 8. Administrator informuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie oraz możliwego do zidentyfikowania przez Administratora Użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie, o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu zapewnienie właściwej reakcji.

 9. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.

 10. Administrator po upewnieniu się co do prawdziwości i zasadności zgłoszonego naruszenia, usunie z Serwisu treści objęte takim zgłoszeniem.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: kontakt@servier.com

 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej nazwę konta, adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika oddany przy zgłaszaniu reklamacji.

 1. Właścicielem praw do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.

 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Administratora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego.

 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia podlegają ochronie prawnej.

 1. W Serwisie może znajdować się, właściwie oznaczona, podstrona zawierająca materiały przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym, w szczególności lekarzy i farmaceutów.

 2. Korzystanie z Serwisu w tym zakresie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy jednoczesnym ograniczeniu do niego dostępu do grona osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. Stosowny formularz rejestracyjny udostępniony jest przez funkcjonalności Serwisu.

 1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Administratora i jego usług lub produktów.

 2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to także artykułów z prasy specjalistycznej.

 3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem servier.pl/regulamin w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.

 2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Serwisu wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w przypadku treści cyfrowych, które dostępne są po ściągnięciu na urządzenie Użytkownika (downloading), w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku z Serwisu.

 3. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 4. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie identyfikowalnego przez rejestrację Użytkownik do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i może zablokować takiemu Użytkownikowi dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.

 5. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz treści wprowadzanych zmian za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

 6. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób określony w ust. 6.

 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

 9. Wszelkie spory rozpatrywane będą zgodnie z polskim prawem przez sąd właściwy dla siedziby Użytkownika.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować na poniżej wskazany adres e-mail: kontakt@servier.com

 Przejdź do serwisu Servier.pl