Model biznesowy firmy Servier, oparty na byciu zarządzaną przez organizację non profit, nakłada na spółkę szczególne zobowiązania, jeśli chodzi o etykę i transparentność działania. W relacjach z interesariuszami firma kieruje się deklarowanymi i wyznawanymi wartościami, które zakładają odpowiedzialne, uczciwe i rzetelne traktowanie innych. Stanowią one podwalinę etyki Grupy Servier. ​

W Karcie Etyki zebrane są zasady, którymi kieruje się firma w kontaktach z pacjentami, ze stowarzyszeniami pacjentów, z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia, pracownikami, partnerami, dostawcami, konkurentami, organami administracji publicznej, ze społeczeństwem i środowiskiem. ​

Uzupełnieniem Karty Etyki jest Kodeks Postępowania, dotyczący obszarów polityki zgodności i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszyscy pracownicy w relacjach z interesariuszami Servier muszą przestrzegać zasad ujętych w Karcie oraz Kodeksie. Dodatkowo w kontaktach z pacjentami i stowarzyszeniami pacjenckimi pracownicy kierują się zasadami spisanymi w Kodeksie Przejrzystości i Kodeksie Dobrych Praktyk Marketingowych. ​

Łańcuch dostaw Servier 

Nawiązując współpracę biznesową z dostawcami, Servier bierze pod uwagę ich uczciwość, etyczność oraz niezawodność w wykonywaniu usług. ​

Nie akceptuje współpracy z dostawcami wykorzystującymi pracę dzieci lub wyzyskującymi pracowników oraz naruszającymi przepisy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. ​

Przy ocenie potencjalnych dostawców bierze także pod uwagę wdrożone przez nich programy ochrony środowiska oraz wpływ na środowisko ich produktów i procesów produkcyjnych. 

SCHEMAT SIECI DOSTAWCÓW SERVIER

ETYKA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Działająca w Servier Komisja Etyki pomaga pracownikom efektywnie wdrażać Kartę Etyki oraz Kodeks Postępowania, przekazując im istotne informacje, opracowując procedury i wytyczne, a także dbając o prawidłowe przestrzeganie Karty i Kodeksu. Każdy pracownik firmy, który ma pytania bądź wątpliwości związane ze stosowaniem obu dokumentów lub podejrzewa ich naruszenie, może zgłosić się w tej sprawie do swojego przełożonego bądź skorzystać z Linii ds. Etyki.

Wszelkie informacje i pytania przesyłane za pośrednictwem Linii są traktowane poufnie, zgodnie z polityką ostrzegania Grupy. W firmie działa Zespół ds. Sygnalizowania, który przetwarza sygnały zgłoszone za pośrednictwem systemu sygnalizowania, prowadzi niezależne postępowania wyjaśniające, przekazuje kierownictwu Grupy Servier rekomendacje dotyczące otrzymanych sygnałów, a także opracowuje raporty dla Komisji Etyki. Zespół ds. Sygnalizowania składa się z trzech członków, reprezentujących Dział Prawny, Dział Personalny oraz Dział Audytu Wewnętrznego, z których każdy jest wybierany na okres dwóch lat. ​

Zasady etyki Servier dotyczące relacji firmy z pacjentami i stowarzyszeniami pacjentów

  • stawianie na pierwszymi miejscu interesu pacjentów​
  • jednakowa jakość leczenia produktami Servier we wszystkich krajach, w których obecna jest firma​
  • zaangażowanie w walkę z podrabianiem i fałszowaniem produktów leczniczych​
  • etyka i transparentność naszych badań klinicznych
  • poszanowanie godności osobistej i prywatności
  • przejrzysta komunikacja z wykorzystaniem rzetelnych i aktualnych informacji
  • przestrzeganie prawa
  • przekazywanie jedynie prawdziwych, zrozumiałych i aktualnych informacji stowarzyszeniom pacjentów