(…)
§ 6 Polityka poufności korespondencji

  1. Wszelka korespondencja kierowana przez Servier Polska, w tym w szczególności wiadomości e-mail oraz załączone do nich pliki, ze względu na możliwość zawierania nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz innym, mającym znaczenie gospodarcze (know-how), jak również informacji chronionych prawami własności intelektualnej, ma charakter poufny i jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata.
  2. Informacje, o których mowa powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do której Servier Polska podejmuje niezbędne działania w celu zachowania poufności.
  3. Wszelkie rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, zawartych w omyłkowo skierowanej korespondencji, bez uzyskania uprzedniej zgody Servier Polska jest zabronione i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
  4. Użytkownik, jak również każda inna osoba, niebędąca właściwym adresatem wiadomości, do której omyłkowo skierowano korespondencję, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia Servier Polska o tym fakcie oraz odesłania dokumentu lub usunięcia/zniszczenia wiadomości e-mail oraz ich kopii i zapisów na wszelkich nośnikach.

(…)

Więcej w Regulaminie Servier.pl