Pochodzące w całości od firmy Servier Polska środki finansowe będą przyznawane w procesie konkursu osobom, które przedstawią swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania nakierowane na szeroko rozumiany rozwój w opiece nad pacjentem z rakiem trzustki.

Grant edukacyjno – naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego realizowany we współpracy z firmą Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub jest pierwszą tego typu inicjatywą umożliwiającą rozwój i poprawę wyników diagnostyki i leczenia chorych z  rakiem trzustki. Konkurs będzie realizowany w trzech, corocznych edycjach. Łącznie zostanie wyłonionych  od 3 do 9 projektów dotyczących raka trzustki o możliwie różnym charakterze: technologicznym, badawczym czy edukacyjnym.

W uroczystości przekazania grantu wzięli udział eksperci: prof. Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i organizator grantu,  prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a także dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych i Przewodniczący Rady Warsaw Health Innovation Hub oraz Joanna Drewla, Dyrektor Generalna firmy Servier Polska.

„Dzięki współpracy sektora publicznego z biznesem w ramach działania Warsaw Health Innovation Hub możemy kreować dziś akcelerator rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia.  Programy, takie jak grant onkologiczny Servier to przykład wartościowej kooperacji dającej  szansę na wdrożenie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych, naukowych i edukacyjnych, które mam nadzieję, wkrótce zapewnią wyższą jakość leczenia pacjentów z rakiem trzustki.” – podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych i Przewodniczący Rady Warsaw Health Innovation Hub.

Rak trzustki jest jednym z nowotworów złośliwych o wzrastającej częstości występowania Aktualnie, corocznie rejestruje się od 8 do 10 nowych przypadków na 100.000 mieszkańców w krajach uprzemysłowionych[1]. W Polsce każdego roku diagnozę „rak trzustki” słyszy ok. 4 tys. osób. Niestety dziś, liczba zachorowań na raka trzustki  równa się prawie liczbie zgonów. W praktyce brakuje narzędzi do jego wczesnego wykrywania w ramach badań przesiewowych, jak ma to miejsce w przypadku np. raka piersi. Oznacza to, że możliwości prewencji i wczesnej diagnostyki są bardzo ograniczone.

Ponieważ rak trzustki nie należy do tzw. wielkiej piątki najbardziej rozpowszechnionych nowotworów, to w projektach naukowych i grantach edukacyjnych jest często pomijany jako występujący stosunkowo rzadko. Tymczasem rosnące statystki zachorowań w tym schorzeniu już za kilka lat pokażą, że liczba zgonów z powodu raka trzustki będzie podobna do liczby zgonów spowodowanej rakiem piersi.”, mówił podczas uroczystości towarzyszącej przekazaniu grantu prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. To efekt bardzo złośliwej biologii raka trzustki i niespecyficznych objawów tego nowotworu, które powodują, że chorzy najczęściej trafiają do lekarza, gdy rak już zaatakował inne narządy.

Ze względu na złe rokowania grupę pacjentów z rakiem trzustki należy obejmować szczególną opieką, a lekarze powinni mieć otwarty dostęp do pogłębiania swojej wiedzy w tej dziedzinie onkologii. „Wsparcie postępu w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu powinno być celem dla nas wszystkich. Potrzebne są nam zarówno testy przesiewowe, jak
i terapie czy narzędzia wsparcia leczenia, które pozwolą pacjentom żyć w lepszej jakości nawet o kilka miesięcy dłużej. Dla chorych i ich rodzin ma to wielkie znaczenie. Ogromnie się cieszę, że dzięki środkom przekazanym przez Servier Polska pojawia się nowa nadzieja na realizację projektów, które mają szansę przynieść korzyści dla tych pacjentów –
mówi współtwórca i organizator konkursu, prof. Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Perspektywa udziału w konkursie i uzyskania grantu może być zachętą do lepszego poznania patomechanizmów choroby, diagnostyki oraz leczenia i opieki nad pacjentem. W konkursie mogą wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które są gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

Jako główny sponsor firma Servier Polska deklaruje przekazanie łącznej kwoty 450.000 PLN grantów do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – w trzech transzach, przez trzy kolejne lata. W ramach konkursu Towarzystwo w ciągu trzech lat wyłoni od 3 do 9 projektów w obszarze raka trzustki o możliwie różnym charakterze: technologicznym, badawczym, edukacyjnym itp. Wymogiem każdego złożonego projektu jest jego innowacyjność i potencjał wdrożeniowy. „Firma Servier w Polsce ma za sobą już 30-letnią działalność w obszarze długoletnich, konsekwentnych inwestycji nie tylko w krajową produkcję leków, ale także działalność naukowo-badawczą i edukację. Wspieramy ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia cele badawcze, bo bardzo dosłownie rozumiemy naszą odpowiedzialność za pacjentów – szczególnie w tej trudnej populacji chorych.”, tłumaczy Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska.

Wnioski o Grant edukacyjno – naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego realizowany we współpracy z firmą Servier pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub należy przesłać w formie pisemnej  i elektronicznej w terminie do dnia 18 listopada 2022 roku. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie: https://pto.med.pl/.

Kontakt dla mediów:
Natalia Stasiakowska-Jabłońska
External Communication Junior Manager
Servier Polska
E-mail: natalia.jablonska@servier.com

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna obecna w 150 krajach świata, w Polsce od 30 lat. Firma Servier prowadząc swoją działalność w Polsce, wspiera działalność naukowo-badawczą oraz rozwój lokalnej, nowoczesnej produkcji leków. Blisko 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na polski rynek produkowanych jest w warszawskim Zakładzie Produkcyjnym Servier-Anpharm. Rozwój firmy Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w czterech kluczowych dziedzinach: onkologia, kardiologia i metabolizm, choroby immunozapalne i neurologia.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest medycznym stowarzyszeniem naukowym. Od lat swoją działalność koncentruje wokół upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie, podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz poprawy jakości opieki onkologicznej.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, realizowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. Jest unikalną na skalę Europy Centralnej platformą współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych, w celu wzmocnienia roli Polski, jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz zwiększenia odporności i stabilności systemu ochrony zdrowia po pandemii.


[1] https://www.onkonet.pl/dp_npp_raktrzustki.php (13.10.2022)