• Identyfikacja i walidacja nowych celów terapeutycznych w walce z rakiem trzustki
  • Stworzenie wspólnej platformy analitycznej, wykorzystującej sztuczną inteligencję (AI)
  • Gromadzenie i wymiana danych klinicznych i biologicznych oraz wymiana narzędzi AI i wiedzy w zakresie farmakologii eksperymentalnej
  • Firma Servier może wspólnie z OPM zainicjować program odkrywania nowych leków w oparciu o cele zidentyfikowane dzięki przyjętemu podejściu

Suresnes i Dijon (Francja)Globalna grupa farmaceutyczna Servier oraz firma Oncodesign Precision Medicine (OPM), spółka zależna Oncodesign (ozn. FR0011766229 na giełdzie ALONC), poinformowały o zawarciu umowy o współpracy badawczej w ramach programu o nazwie STarT Pancreas w celu identyfikacji i walidacji nowych celów terapeutycznych w leczeniu gruczolakoraka przewodowego trzustki (ang. pancreatic ductal adenocarcinoma – PDAC).

Trzyletnia umowa pomiędzy Oncodesign Precision Medicine a Servier obejmuje dwa etapy:

  • wspólne prace nad stworzeniem platformy analitycznej, wykorzystującej sztuczną inteligencję, w oparciu o dane uzyskane z badania klinicznego OncoSNIPE®, oraz identyfikacja celów terapeutycznych za pomocą tej platformy;
  • potwierdzenie eksperymentalne (walidacja) wstępnie wybranych celów.

Firma Servier może następnie zainicjować – samodzielnie lub w ramach dalszej współpracy z OPM – realizację programów odkrywania nowych leków w oparciu o wybrane przez siebie cele terapeutyczne.

Zgodnie z umową, firmy Servier i OPM (poprzez projekt OncoSNIPE®) będą wspólnie odpowiadać za prowadzenie badań klinicznych. Koszty tych badań zostaną pokryte przez firmę Servier, zaś koszty prac nad identyfikacją celów terapeutycznych – przez obie strony.

Firma Servier dysponuje opcją uzyskania wyłącznej licencji na cały świat w odniesieniu do wyników programu, z której może skorzystać po identyfikacji celów terapeutycznych. W przypadku nieskorzystania przez firmę Servier z tej opcji dla określonych kategorii celów, OPM odzyska do nich prawa licencyjne. W ramach umowy, OPM otrzyma zaliczkę w wysokości 0,5 mln EUR oraz – pod warunkiem zrealizowania ustalonych zadań – drugą płatność również w kwocie 0,5 mln EUR do 31 grudnia 2024 r. Za osiągnięcie kolejnych kluczowych etapów w rozwoju potencjalnych leków, aż do ich walidacji i przejścia do I fazy badań klinicznych, przewidziano dalsze płatności.

Bardzo cieszy nas perspektywa współpracy z Grupą Servier w tym innowacyjnym obszarze, w ramach kontynuowania relacji budowanych od ponad 25 lat. Firma Servier to historyczny partner dla Oncodesign, a teraz także dla OPM – zaznaczył dr Philippe Genne, prezes i założyciel Oncodesign. – Obecna współpraca to bezpośredni wynik naszych inwestycji w technologię sztucznej inteligencji, podejmowanych od 2017 roku w ramach projektu OncoSNIPE®. Ma to dla OPM wymiar symboliczny, potwierdzając celowość prac rozwojowych, jakie prowadziliśmy przez ostatnich pięć lat. Umowa pozwoli nam strukturalnie wzmocnić naszą platformę oraz poszerzyć bank danych o nowe dane bardzo wysokiej jakości. Ponadto, OPM zachowa prawa do zidentyfikowanych celów, nad którymi firma Servier nie będzie chciała kontynuować prac. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze innowacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji w obszarze medycyny precyzyjnej.

Połączenie doświadczenia OPM w onkologii i prowadzeniu obserwacyjnych badań klinicznych z ambicjami firmy Servier umożliwi realizację innowacyjnego programu identyfikacji i walidacji celów terapeutycznych, łączącego wykorzystanie sztucznej inteligencji z podejściem eksperymentalnym – oświadczył dr Stéphane Gerart, dyrektor ds. sztucznej inteligencji w Oncodesign.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z OPM i możliwości wsparcia tej firmy w rozwoju narzędzia analitycznego opartego na sztucznej inteligencji, które może pomóc w identyfikacji nowych celów terapeutycznych w leczeniu gruczolakoraka przewodowego trzustki – groźnego nowotworu, coraz częstszego w krajach rozwiniętych – stwierdził dr Walid S. Kamoun, dyrektor ds. badań i rozwoju w obszarze onkologii w firmie Servier. – To partnerstwo wpisuje się w strategię Grupy, w której walka z rakiem, zwłaszcza trudnymi w leczeniu nowotworami, dla których opcje terapeutyczne są bardzo ograniczone, stała się jednym z głównych priorytetów.

Program STarT Pancreas, opracowany wspólnie z OPM, stawia dane dotyczące pacjentów w centrum działalności badawczej – wyjaśnił dr Jean-Philippe Stephan, dyrektor zespołu ds. badań farmakologicznych in vitro w firmie Servier. – Dążymy do stworzenia niezwykle dynamicznej platformy analitycznej, która wykorzystując sztuczną inteligencję będzie się stale adaptować w oparciu o dane pochodzące od pacjentów oraz eksperymentalną walidację zidentyfikowanych celów. To przyspieszy realizację programów odkrywania nowych leków w obszarze medycyny precyzyjnej.

Ze względu na niespecyficzne objawy i wysoką złośliwość prowadzącą do dużej śmiertelności, rak trzustki jest uznawany za jeden z nowotworów najtrudniejszych w leczeniu. W 2018 roku, we Francji, rozpoznano 14,184 nowe przypadki, a rak trzustki zajmował 9 miejsce wśród mężczyzn i 7 miejsce wśród kobiet na liście najczęstszych nowotworów.[1] Istnieją w tym obszarze znaczne niezaspokojone potrzeby zdrowotne – zwłaszcza że zapadalność na raka trzustki z roku na rok rośnie.

Informacje o firmie Servier

Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiej obecności międzynarodowej w 150 krajach świata, w 2021 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 21,8 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Kontakt dla prasy

Sonia Marques: presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4021

Projekt OncoSNIPE®

OncoSNIPE to projekt obejmujący opracowanie i wdrożenie podejścia bioinformatycznego – wykorzystującego między innymi metody oparte na sztucznej inteligencji, uczeniu statystycznym i wzbogacaniu semantycznym – w celu identyfikacji i określenia charakterystyki pacjentów opornych na terapie przeciwnowotworowe, co umożliwi ukierunkowanie badań i rozwoju odpowiednich rozwiązań terapeutycznych poprzez określenie nowych celów dla leków. Realizacja tego projektu pozwoli firmie Oncodesign wyznaczyć nowe ścieżki dla działalności eksperymentalnej i badawczej. Firma Oncodesign realizuje i koordynuje projekt poprzez spółkę zależną Oncodesign Precision Medicine (OPM). W OncoSNIPE jest zaangażowanych czterech partnerów biznesowych o uzupełniających się i synergicznych umiejętnościach i profilach działalności: Expert AI (z siedzibą w Paryżu), Coexya (z siedzibą w Lyonie), Acobiom (z siedzibą w Montpellier) i Oncodesign (z siedzibą w Dijon), a także dwanaście instytucji akademickich.

Celem projektu OncoSNIPE jest stratyfikacja i określenie charakterystyki populacji pacjentów opornych na terapie przeciwnowotworowe. W ramach obserwacyjnego badania klinicznego, Oncodesign gromadzi dane kliniczne, biologiczne, genetyczne i diagnostyczne (z obrazowania) oraz próbki pobrane w czasie leczenia od chemonaiwnych pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi, trzustki i płuc.

Informacje o firmie OPM

Oncodesign Precision Medicine (OPM), spółka zależna Oncodesign, to firma technologiczna, która specjalizuje się w medycynie precyzyjnej. Misją OPM jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych, stosowanych w warunkach oporności na leczenie i przerzutowania nowotworów. Pacjent pozostaje w centrum myślenia firmy oraz jej unikalnego modelu innowacji i inwestycji. W oparciu o zróżnicowaną gamę związków chemicznych oraz celów terapeutycznych, OPM poszukuje skutecznych preparatów na oporne na leczenie i zaawansowane nowotwory oraz inne choroby, na które brak opcji terapeutycznych. Stawia przy tym na współpracę, uważając, że bez wymiany wiedzy i dialogu nie da się skutecznie budować wartości. Dla firmy, proces budowania wartości jest oparty na wzajemności, tj. równoprawnej i zrównoważonej wymianie na wszystkich szczeblach – pomiędzy wewnętrznymi współpracownikami, a także z partnerami, lekarzami, pacjentami, ekspertami i inwestorami.

Więcej informacji na stronie opm.oncodesign.com.

Kontakt

Oncodesign
Philippe Genne
Prezes i Dyrektor Generalny
Tel.: +33-(0)3-8078-8260
investisseurs@oncodesign.com  
NewCap Relacje z inwestorami Mathilde Bohin / Louis-Victor Delouvrier Tel.: +33-(0)1-4471-9495 oncodesign@newcap.euNewCap Relacje z mediami Arthur Rouillé Tel.: +33-(0)1-4471-0015 oncodesign@newcap.eu

[1] Pancreatic cancers: key points – Pancreatic cancer (e-cancer.fr)

Nota prawna

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia i oceny odnoszące się do przyszłości, a dotyczące sytuacji finansowej, wyników operacyjnych, strategii, planów i przyszłych osiągnięć firmy, a także rynku, na którym prowadzi działalność. Obejmują one wszelkie zagadnienia poza faktami historycznymi. Część z tych stwierdzeń i ocen wyróżnia się użyciem m.in. następujących słów i wyrażeń: „sądzić”, „przewidywać”, „oczekiwać”, „planować”, „dążyć”, „oceniać”, „móc”, „zamierzać”, „kontynuować” itp. Takie stwierdzenia, oceny i przewidywania są oparte na rozmaitych założeniach oraz ocenie znanego i nieznanego ryzyka, niepewności i innych czynników, zgodnie z tym, co w danym momencie zostało uznane za istotne, a co w przyszłości może się okazać nietrafne. Rozwój wypadków jest trudny do przewidzenia i może zależeć od czynników, na które firma nie ma wpływu. W efekcie, rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa i osiągnięcia firmy oraz całej branży mogą znacząco odbiegać od wyników i osiągnięć określonych, w sposób wyraźny bądź dorozumiany, w takich stwierdzeniach, ocenach i przewidywaniach. Ponadto, stwierdzenia, oceny i przewidywania odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają wyłącznie stan wiedzy na dzień opublikowania niniejszej informacji prasowej. Z wyjątkiem przypadków określonych w prawie francuskim, firma nie zobowiązuje się do ich aktualizowania w taki sposób, żeby odzwierciedlały jej nowe oczekiwania bądź zmiany sytuacji, warunków lub okoliczności, na których takie stwierdzenia, oceny i przewidywania były oparte.