Paryż i Dijon (Francja) – Międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier oraz firma Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN: FR0011766229; oznaczenie: ALOPM), firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w zastosowaniu medycyny precyzyjnej w terapii opornych na leczenie i przerzutowych nowotworów, poinformowały o utworzeniu Federacji na rzecz Sztucznej Inteligencji w Rozwoju Leków (FederAidd) – międzynarodowego, wirtualnego kampusu otwartych innowacji, którego celem jest zwiększenie skuteczności i przyspieszenie procesu opracowania nowych leków dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Firmy Servier i OPM, będące założycielami FederAidd, poinformowały o utworzeniu tej nowej przestrzeni do współpracy wspólnie z firmą InterSystems France, która została pierwszym członkiem kampusu. Specjalizująca się w innowacyjnych technologiach firma InterSystems jest liderem w obszarze zarządzania danymi medycznymi, a jej misją jest wspieranie transformacji cyfrowej innych podmiotów.

Po tym, jak profesjonaliści dostaną do rąk nową, przełomową technologię, zawsze następuje okres niezrozumienia i obserwacji, po którym wszyscy odnajdują właściwy kierunek – stwierdził dr Philippe Genne, prezes Oncodesign Precision Medicine. – Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w obszarze rozwoju leków, gdyż programy badawcze często generują strumienie danych z różnych dziedzin, a jakość i niejednorodność tych danych powoduje, że ich całościowa analiza staje się bardzo złożona. FederAidd ma umożliwić realizację programów związanych z opracowaniem nowych leków na choroby, dla których brak odpowiednich opcji terapeutycznych, w konsultacji z najlepszymi ekspertami i przy użyciu najnowszych osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to technologia, która stale ewoluuje. Stąd, kluczowego znaczenia nabiera bliskie współdziałanie przy realizacji projektów w ramach sieci podmiotów prywatnych i publicznych realizujących wspólne projekty. Nowo utworzony kampus to odpowiedź na istniejące wyzwania związane z wymianą wiedzy i rozwojem leków.

Głównym celem FederAidd jest wspieranie współpracy pomiędzy członkami w realizacji projektów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji do opracowania innowacyjnych leków w obszarach niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych. Część członków FederAidd będzie miała doświadczenie w badaniach i rozwoju leków, a użycie sztucznej inteligencji pozwoli przyspieszyć i usprawnić realizację ich projektów; z kolei inni członkowie będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami w obszarze sztucznej inteligencji, wnosząc cenny wkład w realizację projektów rozwoju leków.

FederAidd udostępni również repozytorium zasobów, oparte na współpracy i umożliwiające wspólne korzystanie przez partnerów z narzędzi i wiedzy w ramach wirtualnego kampusu.

FederAidd zapewnia członkom przestrzeń do eksperymentów, szkoleń i refleksji, promując wymianę wiedzy i tworzenie wartości w ramach projektów związanych z opracowaniem leków lub rozwojem przedsiębiorczości.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z utworzenia FederAidd wspólnie z naszym wieloletnim partnerem, OPM – oświadczył Olivier Nosjean, dyrektor ds. otwartych innowacji w firmie Servier. – Ten wirtualny kampus otwartych innowacji ma zgromadzić różne podmioty z całego świata, zaangażowane w ekosystem opieki zdrowotnej, w tym zespoły akademickie, firmy biotechnologiczne, startupy i grupy farmaceutyczne, w celu stymulacji rozwoju nowych terapii i przyspieszenia innowacji dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Ponadto, w 2023 roku, we współpracy z Medicen, strefą innowacji medycznych w regionie Île-de-France, oraz kanadyjską organizacją Montréal International, zostanie opublikowane zaproszenie do składania wniosków, co pozwoli wyłonić nowych partnerów do współpracy przy realizacji innowacyjnych projektów we Francji i innych krajach ze wsparciem FederAidd. Utworzenie kampusu wsparły Medicen, Montréal International oraz region Bourgogne-Franche-Comté, dostrzegając w nim odpowiedź na potrzeby istniejące w poszczególnych ekosystemach.

Wirtualny kampus FederAidd, zlokalizowany w rejonie Dijon i Paryża-Saclay we Francji oraz Montrealu w Kanadzie, będzie gromadził członków i podmioty z obszaru ochrony zdrowia z całego świata.

W pierwszym kwartale 2023 roku zaplanowano webinarium w celu przedstawienia informacji o tym, czym zajmuje się FederAidd oraz jak dołączyć do tego międzynarodowego, wirtualnego kampusu. W styczniu, w mediach społecznościowych członków założycieli zostaną opublikowane szczegółowe informacje na ten temat.

Informacje o FederAidd

Federacja na rzecz Sztucznej Inteligencji w Rozwoju Leków (FederAidd), utworzona na mocy francuskiej ustawy o stowarzyszeniach z 1901 roku, pragnie wspierać współpracę podmiotów zajmujących się sztuczną inteligencją oraz odkrywaniem leków, a także partnerów z doświadczeniem w kwestiach naukowych, technicznych i regulacyjnych w celu skuteczniejszej i szybszej realizacji programów badania i rozwoju leków. Ambicją stowarzyszenia jest organizowanie wspólnych projektów oraz promowanie zbliżenia i współdziałania pomiędzy różnymi podmiotami poprzez tworzenie godnych zaufania powiązań, opartych na wymianie wiedzy i zrównoważonych relacjach pomiędzy interesariuszami.

Informacje o firmie Servier

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, wspierając zarówno pacjentów jak i zrównoważony rozwój świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,8 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu, Grupa przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu firmy będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, Grupa Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których określenie dokładnej charakterystyki pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii.

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów.

Firma Servier z siedzibą we Francji jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,7 mld EUR.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania profilu firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Kontakt dla prasy

Sonia Marques: presse@servier.com I Tel. +33-(0)1-5572-4021

Informacje o firmie Oncodesign Precision Medicine (OPM)

Oncodesign Precision Medicine (OPM) to firma biofarmaceutyczna, która specjalizuje się w medycynie precyzyjnej. Powstała poprzez wydzielenie ze spółki Oncodesign działu biotechnologicznego, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji. Misją OPM jest zapewnienie pacjentom skutecznych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych, stosowanych w terapii przerzutowych i opornych na leczenie nowotworów.

Stworzone przez OPM innowacyjne technologie obejmują: (i) OncoSNIPER – do wyboru celów terapeutycznych metodami sztucznej inteligencji; (ii) Nanocyclix® – do projektowania i wyboru makrocyklicznych drobnocząsteczkowych inhibitorów kinaz; (iii) Theranostics – do projektowania i wyboru cząsteczek biologicznych do znakowania izotopowego dla potrzeb radioterapii ogólnoustrojowej.

Wykorzystując powyższe technologie, firma opracowała szereg produktów terapeutycznych. W 2023 roku rozpoczną się badania kliniczne opracowanych przy użyciu technologii Nanocyclix® dwóch potencjalnych leków: preparatu na chorobę Parkinsona, rozwijanego we współpracy z firmą Servier (która skorzystała z opcji uzyskania wyłącznej licencji na cały świat), oraz preparatu ODS 101, przeznaczonego do stosowania w leczeniu przewlekłych chorób immunozapalnych, rozwijanego przez OPM we własnym zakresie. OPM współpracuje również z firmą Servier w zakresie identyfikacji przy użyciu technologii OncoSNIPER nowych celów terapeutycznych w leczeniu gruczolakoraka trzustki. OPM poszukuje natomiast partnera do dalszych prac nad florepizolem – radioznacznikiem dla zmutowanych receptorów EGFR, który pomyślnie przeszedł badania kliniczne I fazy. Dwa kolejne projekty są prowadzone we współpracy z TiumBIO (zwłóknienie płuc) oraz SEngine (onkologia). Ponadto, OPM dysponuje szerokim portfolio projektów onkologicznych na wczesnym etapie badań, realizowanych przy wykorzystaniu technologii Nanocyclix® i Theranostics. W oparciu o zróżnicowaną gamę cząsteczek i celów terapeutycznych, OPM poszukuje skutecznych preparatów na oporne na leczenie i zaawansowane nowotwory. Siedziba OPM mieści się w Dijon, w strefie grupującej szpitale i ośrodki uniwersyteckie. Firma zatrudnia 25 pracowników.

Więcej informacji na stronie oncodesign.com.

Kontakt

OPM
Philippe Genne
Prezes
Tel.: +33-(0)3-8078-8260
investisseurs@oncodesign.com 
NewCap Relacje z inwestorami Mathilde Bohin Tel.: +33-(0)1-4471-9495 oncodesign@newcap.euNewCap Relacje z mediami Arthur Rouillé Tel.: +33-(0)1-4471-0015 oncodesign@newcap.eu

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia i oceny odnoszące się do przyszłości, a dotyczące sytuacji finansowej, wyników operacyjnych, strategii, planów i przyszłych osiągnięć firmy, a także rynku, na którym prowadzi działalność. Obejmują one wszelkie zagadnienia poza faktami historycznymi. Część z tych stwierdzeń i ocen wyróżnia się użyciem m.in. następujących słów i wyrażeń: „sądzić”, „przewidywać”, „oczekiwać”, „planować”, „dążyć”, „oceniać”, „móc”, „zamierzać”, „kontynuować” itp. Takie stwierdzenia, oceny i przewidywania są oparte na rozmaitych założeniach oraz ocenie znanego i nieznanego ryzyka, niepewności i innych czynników, zgodnie z tym, co w danym momencie zostało uznane za istotne, a co w przyszłości może się okazać nietrafne. Rozwój wypadków jest trudny do przewidzenia i może zależeć od czynników, na które firma nie ma wpływu. W efekcie, rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa i osiągnięcia firmy oraz całej branży mogą znacząco odbiegać od wyników i osiągnięć określonych, w sposób wyraźny bądź dorozumiany, w takich stwierdzeniach, ocenach i przewidywaniach. Ponadto, stwierdzenia, oceny i przewidywania odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają wyłącznie stan wiedzy na dzień opublikowania niniejszej informacji prasowej. Z wyjątkiem przypadków określonych w prawie francuskim, firma nie zobowiązuje się do ich aktualizowania w taki sposób, żeby odzwierciedlały jej nowe oczekiwania bądź zmiany sytuacji, warunków lub okoliczności, na których takie stwierdzenia, oceny i przewidywania były oparte.