Prof. Catherine Lubetzki laureatką Nagrody Pasteura-Weizmanna/Servier 2021 za badania nad regeneracją mieliny w leczeniu stwardnienia rozsianego

Paryż (Francja) – Laureatką prestiżowej Nagrody Pasteura-Weizmanna/Servier za rok 2021 została prof. Catherine Lubetzki, ordynator Kliniki Neurologii Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego Sorbony AP-HP i dyrektor ds. medycznych Paryskiego Instytutu Mózgu przy Szpitalu Pitié Salpêtrière w Paryżu.

Prof. Catherine Lubetzki od ponad trzydziestu lat zajmuje się problematyką mechanizmów naprawczych w ośrodkowym układzie nerwowym u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (łac. sclerosis multiplex – SM). Częstość występowania tego schorzenia waha się od 50 do 300 przypadków na 100 tysięcy osób.[1] Schemat leczenia SM zmieniła immunoterapia, która zmniejsza stan zapalny i ogranicza nawroty choroby, lecz wyzwaniem klinicznym nadal pozostaje przeciwdziałanie postępującemu upośledzeniu spowodowanemu rozpadem aksonów i zanikiem neuronów. Badania zespołu kierowanego przez prof. Lubetzki przyczyniły się do opracowania modeli eksperymentalnych, lepszego poznania mechanizmów chorobowych oraz określenia celów terapeutycznych, co doprowadziło do rozpoczęcia nowych badań klinicznych z udziałem chorych na stwardnienie rozsiane. Ponadto, prace nad obrazowaniem zmian chorobowych, prowadzone pod kierunkiem prof. Bruno Stankoffa, współkierownika zespołu badawczego, umożliwiły kwantyfikację procesów demielinizacji i remielinizacji u ludzi, co ujawniło istotne różnice w zdolności do regeneracji mieliny pomiędzy poszczególnymi pacjentami.

Tegoroczna Nagroda Pasteura-Weizmanna/Servier została zatem przyznana w obszarze badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, a jej laureatkę uhonorowano za wieloletnią pracę dotyczącą stwardnienia rozsianego, w której stale kładła nacisk na łączenie badań podstawowych z praktyką kliniczną w zakresie leczenia i opieki nad szeroką grupą pacjentów z SM.

Nagroda w wysokości 250 tys. euro została przekazana zespołowi realizującemu projekt badawczy „Remielinizacja w stwardnieniu rozsianym: od biologii do praktyki klinicznej”, którym kierują wspólnie prof. Catherine Lubetzki i prof. Bruno Stankoff z Paryskiego Instytutu Mózgu.

Prof. Catherine Lubetzki dołączyła do grona wcześniejszych laureatów Nagrody Pasteura-Weizmanna/Servier, do których należą światowej sławy naukowcy: prof. Merril Benson (nagrodzony w 2003 roku za badania nad amyloidozą), prof. Lucienne Chatenoud i prof. George Eisenbarth (2006, badania nad cukrzycą typu 1 o podłożu autoimmunologicznym), prof. Endel Tulving (2009, neuropsychologia pamięci), prof. Caroline Dive (2012, biomarkery nowotworowe w krwioobiegu), prof. Félix Rey (2015, nowe wirusy chorobotwórcze) i prof. Pierre Sadelain (2018, immunoregulacja w leczeniu nowotworów).

Nagroda Pasteura-Weizmanna/Servier to dla mnie wielki zaszczyt, a zarazem wyraz uznania dla pracy całego zespołu badaczy klinicystów – zaznaczyła prof. Catherine Lubetzki. – Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody, która motywuje nas do prowadzenia dalszych badań.

– To zaszczyt dla Instytutu Servier, że do grona laureatów Nagrody Pasteura-Weizmanna/Servier dołączyła prof. Catherine Lubetzki, której praca przyczyniła się do istotnego postępu w badaniach nad stwardnieniem rozsianym – stwierdził dr Christophe Charpentier, delegat generalny Instytutu Servier. – Celem Nagrody Pasteura-Weizmanna/Servier jest promowanie badań podstawowych, które mają duży potencjał kliniczny pod względem korzyści dla pacjentów. Praca badawcza Catherine Lubetzki jest tego znakomitym przykładem. Jej badania doprowadziły do opracowania nowych strategii terapeutycznych zapobiegania upośledzeniu, będących źródłem nadziei dla pacjentów, wśród których dominują młode kobiety.

Siódmą Nagrodę Pasteura-Weizmanna/Servier wręczono laureatce w dniu 14 grudnia br., w czasie uroczystej gali w Collège de France w Paryżu, w której uczestniczyli: prof. Gérard Friedlander, przewodniczący Komitetu Naukowego Instytutu Servier, prof. Michel Goldberg, emerytowany profesor z Instytutu Pasteura, Olivier Laureau, prezes firmy Servier, oraz Maurice Lévy, przewodniczący Rady Instytutów Pasteura-Weizmanna. Uroczystość poprzedziło sympozjum dotyczące chorób neurodegeneracyjnych (z wykładami, które wygłosili: prof. Anne-Marie Guillemard, prof. Yves Agid, prof. Roland Liblau i prof. Catherine Lubetzki).

Nagroda Pasteura-Weizmanna/Servier

Nagroda Pasteura-Weizmanna/Servier to jedna z najwyższych nagród naukowych na świecie. Jest przyznawana co trzy lata, wspólnie przez Radę Instytutów Pasteura-Weizmanna i Instytut Servier, naukowcom, badaczom, lekarzom lub zespołom badawczym za istotny wkład w odkrycia biomedyczne prowadzące do zastosowań terapeutycznych. Jej wartość wynosi 250 tys. euro.

Celem nagrody jest promowanie badań podstawowych, a zwłaszcza przenoszenia ich wyników do praktyki klinicznej.

Więcej informacji na stronie: https://institut-servier.com/en/Pasteur-Weizman-Servier-prize.

Rada Instytutów Pasteura-Weizmanna

Rada Instytutów Pasteura-Weizmanna to wspólne przedsięwzięcie dwóch światowej klasy instytutów badawczych: francuskiego Instytutu Pasteura oraz izraelskiego Instytutu Naukowego Weizmanna. Ścisła współpraca pomiędzy nimi została nawiązana 47 lat temu z inicjatywy Simone Veil, ówczesnej francuskiej Minister Zdrowia, która uważała, że uniwersalizm nauki sprzyja budowaniu pokoju. Rada, której przewodniczy Maurice Lévy, stawia na jakość współpracy naukowo-badawczej, a zakres wspieranych przez nią badań obejmuje między innymi skutki zakażenia koronawirusem COVID-19, oporność na antybiotyki oraz leczenie chorób neurodegeneracyjnych. Zasadniczym celem, który przyświeca Radzie Instytutów Pasteura-Weizmanna, jest walka z chorobami i cierpieniem.

Więcej informacji na stronie: https://www.pasteur-weizmann.com.

Instytut Servier

Instytut Servier to stowarzyszenie typu non-profit, którego misją jest wspieranie wszelkich form działalności naukowo-badawczej i pogłębiania wiedzy przyczyniających się do postępu w medycynie. Cele te Instytut realizuje poprzez organizowanie konferencji wysokiego szczebla oraz przyznawanie stypendiów umożliwiających naukowcom, absolwentom studiów doktoranckich i studentom medycyny studiowanie za granicą, współpracując przy tym z organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia na całym świecie oraz sponsorując instytucje edukacyjne w krajach wschodzących. Te różnorodne projekty nie są związane z promowaniem produktów leczniczych Servier.

Więcej informacji na stronie: https://institut-servier.com/en.


[1] Lubetzki C, Zalc B, Williams A, Stadelmann C, Stankoff B. Remyelination in multiple sclerosis: from basic science to clinical translation. Lancet Neurol. Sierpień 2020;19(8):678-688. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30140-X. PMID: 32702337.