Nowy raport społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Grupy Servier jest już dostępny!

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą głęboko zakorzenioną w filozofii działania Servier. Jako firma zarządzana przez fundację non-profit, czujemy szczególną odpowiedzialność za los pacjentów, a realizację ich potrzeb łączymy z najwyższą troską o lokalne społeczności i normy środowiskowe. Kolejny raport za 2019 rok podkreśla wkład społecznej odpowiedzialności biznesu w wyniki Grupy. Pokazuje również zaangażowanie firmy Servier w ustrukturyzowane i wartościowe podejście CSR poprzez wzmacnianie wpływu społecznego, gospodarczego i środowiskowego Grupy.

W tym roku wyróżniono cztery tematy, skupione wokół czterech obszarów zaangażowania Grupy w CSR:

  • zaangażowanie w ochronę zdrowia
  • troska o społeczności
  • koncentracja na pozytywnych praktykach biznesowych
  • dążenie do pozytywnego wpływu.

Tematy te dotyczą aktualnych wyzwań społecznych takich jak: fałszowanie leków; kształtowanie nowych rozwiązań w pracy opartych na samodzielności, odpowiedzialności i innowacyjności; zaufanie do przemysłu farmaceutycznego i zmiany klimatu. Każdy temat obejmuje analizę, opinie interesariuszy, kluczowe dane i konkretne przykłady działań wdrożonych w Servier. Te przykłady ilustrują odpowiedzi Grupy na te konkretne wyzwania społeczne, poprzez otwarte i szczere podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy do lektury raportu CSR Grupy Servier za rok 2019