Servier wzmacnia swoją pozycję w obszarze onkologii

Paryż (Francja) i Boston (USA) – Międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowała o zawarciu umowy w sprawie przejęcia działu onkologicznego firmy Agios Pharmaceuticals, w tym portfolio preparatów onkologicznych, wprowadzonych do obrotu bądź znajdujących się na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych, za kwotę do 2 mld USD (w tym 1,8 mld USD płatne bezpośrednio przy transakcji oraz potencjalnie dalsze 200 mln USD za osiągnięcie określonych etapów procedur regulacyjnych), a także określony udział w przychodach ze sprzedaży produktów leczniczych. Transakcja została zatwierdzona przez organy nadzorcze obu firm. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku, po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych i zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Agios.

Zgodnie z przyjętą przez Grupę Servier strategią, to przejęcie pozwoli firmie rozszerzyć ofertę leków onkologicznych i zakres prowadzonych projektów badawczych w tym obszarze. Ze względu na istotne niezaspokojone potrzeby zdrowotne w onkologii, firma Servier uznała tę dziedzinę za priorytetową i przeznacza na nią 50% całkowitego rocznego budżetu przewidzianego na badania i rozwój[1]. Przejęcie przyczyni się także do umocnienia pozycji Grupy Servier w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma prowadzi działalność od 2018 roku.

– Strategiczne przejęcie działu onkologicznego firmy Agios, w tym portfolio leków celowanych i preparatów na etapie badań, jest zgodne z naszym celem, jakim jest osiągnięcie pozycji uznanego podmiotu w onkologii, a ponadto wspiera nasze dążenie do zapewnienia innowacyjnych terapii pacjentom onkologicznym, których potrzeby zdrowotne pozostają niezaspokojone. To kluczowy krok dla Grupy Servier, znacząco wzmacniający naszą pozycję w Stanach Zjednoczonych oraz potencjał badawczy w onkologii – stwierdził Olivier Laureau, prezes Grupy Servier. – Bardzo się cieszymy, że po zakończeniu procesu przejęcia powitamy doświadczonych pracowników działu onkologicznego w Grupie Servier.

– Firma Agios jest liderem w obszarze metabolizmu komórkowego i ma liczne osiągnięcia w odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji leków z obszaru onkologii ukierunkowanej – wyjaśnił David K. Lee, dyrektor generalny Servier Pharmaceuticals, amerykańskiej spółki zależnej firmy Servier. – Przejęcie działu onkologicznego Agios, w tym niezwykle doświadczonych i utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój oraz kwestie, techniczne i komercyjne, umożliwi nam szybkie rozszerzenie działalności w Stanach Zjednoczonych o preparaty stosowane w leczeniu hematologicznych nowotworów złośliwych, a w dalszej perspektywie wejście w obszar terapii guzów litych. Dzięki temu, będziemy mogli służyć większej niż kiedykolwiek liczbie pacjentów, u których potrzeby medyczne nie zostają zaspokojone.

– Sprzedaż portfolio onkologicznego firmie Servier to przełomowy punkt w historii Agios. Jesteśmy dumni z naszego dorobku w obszarze onkologii oraz innowacyjnych terapii, jakie opracowaliśmy dla pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi i guzami litymi. Cieszymy się, że nasz dział onkologiczny znajdzie świetne warunki do dalszej pracy w firmie farmaceutycznej Servier, odnoszącej sukcesy, ukierunkowanej na pacjentów i mającej globalny zasięg – powiedziała dr Jackie Fouse, dyrektor generalna Agios. – Firma Servier jest zdecydowana kontynuować działania na rzecz środowiska pacjentów onkologicznych, a także inwestować w nasz potencjał i pracowników. Dzięki tej transakcji, dział onkologiczny będzie się mógł skutecznie rozwijać w Servier.

Szczegółowe informacje o transakcji

Zawarta umowa przewiduje przeniesienie portfolio onkologicznego Agios wraz z zajmującymi się nim pracownikami do firmy Servier. Portfolio to obejmuje między innymi lek ivosidenib, zatwierdzony do stosowania w Stanach Zjednoczonych w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia – AML) z mutacją genu IDH1, a także pacjentów z de nowo rozpoznaną AML z mutacją genu IDH1, którzy są w wieku co najmniej 75 lat lub u których ze względu na choroby współistniejące nie można zastosować intensywnej chemioterapii indukcyjnej. Ponadto, trwają dwa połączone badania kliniczne III fazy dotyczące stosowania leku ivosidenib u chorych z de nowo rozpoznaną AML oraz jako potencjalnej terapii uprzednio leczonych pacjentów z rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1 lub/oraz zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndrome – MDS) z mutacją genu IDH1. Firma Servier przejmie też od Agios prawa i obowiązki związane z udziałem w komercjalizacji preparatu IDHIFA® (enasydenib) firmy Bristol Myers Squibb oraz przeprowadzeniem określonych elementów programu rozwoju klinicznego tego leku.

Ponadto, transakcja obejmuje portfolio preparatów onkologicznych na etapie badań klinicznych i przedklinicznych, w tym: worasydenib, przenikający do mózgu inhibitor zmutowanych genów IDH1 i IDH2 – obecnie jest prowadzone przedrejestracyjne badanie III fazy o nazwie INDIGO, dotyczące stosowania tego preparatu w leczeniu pacjentów z glejakiem o niskim stopniu złośliwości z mutacją genów IDH; preparat AG-270, pierwszy w swojej klasie inhibitor adenozylotransferazy metioninowej 2A (MAT2A) – trwają badania dotyczące stosowania tego preparatu w połączeniu z taksanami w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z nieobecnością fosforylazy metylotioadenozynowej (MTAP) i raka trzustki; preparat AG-636, innowacyjny inhibitor dehydrogenazy dihydroorotanowej (DHODH); a także szereg innych prowadzonych przez Agios programów badawczych w onkologii.

Wszyscy amerykańscy pracownicy Agios, którzy są bezpośrednio związani z działalnością w obszarze onkologii, otrzymają porównywalne oferty pracy w firmie Servier.

Informacje o Grupie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie 22 tys. osób w 150 krajach świata. W 2019 roku jej przychody wyniosły 4,6 mld EUR. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej co roku inwestować 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe oraz przeznaczać całość zysków na cele rozwojowe. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory i cukrzyca, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Oprócz opracowywania nowych leków, Servier oferuje także rozwiązania z obszaru e-zdrowia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych.

Firma Lazard jest wyłącznym doradcą finansowym firmy Servier, a firma Baker McKenzie jest jej doradcą prawnym.

Informacje o Servier Pharmaceuticals

Firma Servier Pharmaceuticals LLC prowadzi działalność w branży farmaceutycznej na etapie komercyjnym, a jej pasją są innowacje i poprawa życia pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Firma dąży do stworzenia rozbudowanej oferty produktów leczniczych, początkowo w obszarze onkologii, a w przyszłości poprzez innowacje także w innych obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne, w oparciu o globalne portfolio leków Servier oraz przejęcia, umowy licencyjne i umowy o współpracy. W opinii Servier Pharmaceuticals, współpraca badawcza ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego firma aktywnie buduje sojusze, które służą powstawaniu rozwiązań zmieniających życie pacjentów i przyspieszeniu dostępności nowych terapii. Firma nawiązuje wzajemnie korzystną współpracę z ośrodkami akademickimi, inwestorami kapitału podwyższonego ryzyka oraz innymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi, w ramach której dopełniające się możliwości obu stron są wykorzystywane dla dobra pacjentów. Dzięki doświadczeniu rynkowemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i stałemu dążeniu do doskonałości klinicznej, Servier Pharmaceuticals może przybliżać realizację nowych osiągnieć pacjentom, którym służy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.us.

Informacje o Agios Pharmaceuticals

Firma Agios, która jest liderem badań w obszarze metabolizmu komórkowego, zajmuje się odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych leków do stosowania w terapii hematologicznych nowotworów złośliwych, guzów litych i rzadkich chorób genetycznych. W tych trzech obszarach terapeutycznych, oprócz licznych preparatów na etapie badań, Agios ma już dwa zarejestrowane precyzyjne leki onkologiczne oraz szereg pierwszych w swojej klasie terapii na etapie badań klinicznych lub przedklinicznych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.agios.com.

Kontakt dla prasy

Grupa Servier (we Francji i na świecie)

Sonia Marques: media@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4021/+33-(0)7-8428-7613

Servier Pharmaceuticals (w Stanach Zjednoczonych)

Kelly Schlemm kelly.schlemm@servier.com, Tel. +1-857-329-7609

Nota prawna

Niniejsza informacja prasowa zawiera ogólne informacje o Grupie Servier i wchodzących w jej skład podmiotach (zwanych dalej: „firma Servier i jej spółki zależne”) i jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż firma Servier i jej spółki zależne uważają informacje przekazane w niniejszym materiale bądź w innej formie za rzetelne, to nie gwarantują ich dokładności i kompletności ani nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) bądź z innego tytułu w przypadku, gdyby te informacje okazały się w jakimkolwiek zakresie niedokładne lub niepełne.

Firma Servier i jej spółki zależne nie pełnią roli doradcy wobec odbiorców niniejszej informacji prasowej, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za decyzje dotyczące zawieranych transakcji. W związku z tym, przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, odbiorcy niniejszego materiału powinni określić – bez opierania się na informacjach przekazanych przez firmę Servier i jej spółki zależne – związane z taką transakcją ryzyko i korzyści ekonomiczne oraz jej skutki prawne, podatkowe i rachunkowe, a następnie zdecydować, czy chcą podjąć takie ryzyko.

Osoby podejmujące decyzje w oparciu o niniejszą informację prasową czynią to całkowicie na własne ryzyko. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert w celu zawarcia transakcji.

Niniejszy materiał ma charakter ogólnego podsumowania: nie jest kompletny i nie zawiera wszystkich istotnych informacji o firmie Servier i jej spółkach zależnych, w tym o potencjalnym konflikcie interesów.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firma Servier i jej spółki zależne nie udzielają w związku z niniejszą informacją prasową żadnych gwarancji, nie określają żadnych warunków ani nie składają żadnych przyrzeczeń bądź obietnic, wyraźnych, dorozumianych, wymaganych prawem bądź innych, ani też nie podejmują żadnych zobowiązań wobec innych podmiotów. Bez uszczerbku dla ogólności powyższych stwierdzeń, firma Servier i jej spółki zależne w szczególności nie gwarantują, że zawarte w niniejszym materiale informacje bądź opinie są dokładne i kompletne.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, firma Servier i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), na zasadzie ryzyka bądź z innego tytułu za żadne straty, koszty bądź szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, uboczne lub szczególne, związane z niniejszym materiałem, w tym (bez ograniczeń) za żadne podjęte w związku z nim działania.

Przedstawione w niniejszym materiale szacunki, strategie i opinie są oparte na danych i informacjach historycznych bądź bieżących, i w przyszłości mogą ulec zmianie bez powiadomienia.