• Skonsolidowane przychody wyniosły 4,876 mld EUR i zwiększyły się o 9,8% (6,6% przy SKWi), dzięki dużemu wzrostowi sprzedaży międzynarodowej
  • Przychody ze sprzedaży leków markowych: 3,694 mld EUR, +12,5% (+8,9% przy SKWi); przychody ze sprzedaży leków odtwórczych: 1,182 mld EUR, +2,0% (stabilne przy SKWi)
  • Ważne osiągnięcia w onkologii w odniesieniu do niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych, zwłaszcza dotyczące preparatu iwosydenib (tabletki) na rynku amerykańskim
  • Utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze kardiologii i metabolizmu oraz chorób żył
  • Obiecujące i zrównoważone portfolio badawcze, niosące nadzieję w onkologii, neurologii i chorobach immunozapalnych

Wybrane zaudytowane skonsolidowane dane finansowe (wg MSSF[1], na dzień 30.09.2022)

(w mln EUR)2021/222020/21ZmianaZmiana
przy SKW[i]
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży4 8764 441+9,8%+6,6%
   Przychody ze sprzedaży leków markowych3 6943 282+12,5%+8,9%
   Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych1 1821 159+2,0%+0,0%
EBITDA859638+34,6%
    EBITDA/Przychody17,6% 14,4%+3,2 pp.
Wynik bieżący na działalności operacyjnej442251+76%
Wynik netto192(95)+287

– W złożonym i niestabilnym otoczeniu geopolitycznym i gospodarczym, osiągnęliśmy postęp we wszystkich segmentach działalności firmy Servier, umacniając się na ścieżce transformacji – zaznaczył Olivier Laureau, Prezes firmy Servier. – Jestem dumny z wykonanej przez nasze zespoły pracy, będącej potwierdzeniem codziennych wysiłków na rzecz pacjentów. Firma Servier jest obecnie globalnym podmiotem w obszarze ochrony zdrowia, przy czym nasza działalność koncentruje się wokół trzech zrównoważonych filarów: kardiologii i metabolizmu wraz z chorobami żył, onkologii oraz leków odtwórczych. Wzmocniliśmy naszą zdolność do tworzenia innowacji i dysponujemy obecnie zrównoważonym i obiecującym portfolio badawczym, odpowiadającym naszym celom w obszarze onkologii, neurologii i chorób immunozapalnych. Z przekonaniem i determinacją kontynuujemy realizację planu strategicznego firmy Servier do 2030 roku i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych na 2025 rok celów.

W roku finansowym 2021/22, skonsolidowane przychody Grupy Servier ze sprzedaży zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 9,8%i, do poziomu 4,876 mld EUR. Przyczynił się do tego wzrost sprzedaży globalnej o 7,6% oraz dodatnie różnice kursowe na poziomie 3,2% (+140 mln EUR w roku 2021/22 wobec ujemnych różnic kursowych w wysokości 156 mln EUR w poprzednim roku). Złożone otoczenie skutkujące presją na ceny miało niekorzystny wpływ na wzrost przychodów, szacowany na poziomie 1% (45 mln EUR).

Przychody ze sprzedaży leków markowych w roku finansowym 2021/22 wyniosły 3,694 mld EUR, co w porównaniu z rokiem 2020/21 oznacza wzrost o 12,5%i. Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,0%i, osiągając w roku 2021/22 poziom 1,182 mld EUR.

3 wiodące leki markowe Servier pod względem dynamiki wzrostu w roku 2021/22

LekPrzychody
ze sprzedaży w roku
2021/22 (mln EUR)
Zmiana względem
roku 2020/21
(mln EUR przy SKWi)
Wskazania
Tibsovo®256+180Ostra białaczka szpikowa i rak dróg żółciowych
Daflon®552+68Niewydolność żył
Triplixam®211+37Nadciśnienie tętnicze

W roku finansowym 2021/22, zysk EBITDA wzrósł o 34,6%, do poziomu 859 mln EUR, co stanowiło 17,6% przychodów Grupy (wobec 14,4% w roku poprzednim). Wynik bieżący na działalności operacyjnej w roku 2021/22 wyniósł 442 mln EUR, co stanowiło 9,1% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Do tych wyników przyczynił się wzrost przychodów z działalności międzynarodowej oraz korzystny wpływ różnic kursowych, w połączeniu ze ścisłą kontrolą wydatków i określeniem wyraźnych priorytetów w ciągu roku finansowego. Zysk netto dynamicznie wzrósł do 192 mln EUR, tj. 3,9% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu ze stratą w wysokości 95 mln EUR w poprzednim roku finansowym.

– Wyniki za rok finansowy 2021/22 to potwierdzenie kierunku rozwoju Grupy Servier oraz jej zdolności do osiągnięcia założonych celów: przychodów ze sprzedaży na poziomie 6 mld EUR oraz EBITDA w wysokości 1,3 mld EUR do 2025 roku. – stwierdził Pascal Lemaire, Wiceprezes ds. Finansów w firmie Servier. – Dokonane w ubiegłych kilku latach znaczące inwestycje wspierają naszą strategię ukierunkowaną na osiągnięcie pozycji wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Dynamiczny wzrost sprzedaży leków onkologicznych odzwierciedla nasz cel, jakim jest osiągnięcie w tym obszarze przychodów w wysokości 3 mld EUR do 2030 roku. Jednocześnie, chcemy osiągnąć wskaźnik EBITDA do przychodów na poziomie 30%, co pozwoli Grupie na długofalowe inwestycje, w szczególności w zakresie neurologii i chorób immunozapalnych, jako nowych obszarów wzrostu w perspektywie 2030 roku.

Dynamiczny wzrost sprzedaży międzynarodowej

Przychody Grupy Servier osiągane poza Unią Europejską stanowiły ponad połowę (56%) całkowitych przychodów ze sprzedaży, a w ujęciu rocznym zwiększyły się o 16%. Do tego dynamicznego wzrostu przyczynił się przede wszystkim duży wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska filia Servier znalazła się na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży leków markowych, wyprzedzając Chiny. Przychody ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych wyniosły 437 mln EUR wobec 255 mln EUR w roku 2020/21. Do wzrostu o 55%i przyczyniła się sprzedaż preparatu iwosydenib (tabletki), oferowanego przez firmę Servier w Stanach Zjednoczonych od drugiej połowy roku finansowego 2020/21. W Japonii, stanowiącej drugi pod względem wielkości rynek onkologiczny na świecie, nasza spółka zależna Nihon Servier osiągnęła w roku 2021/22 przychody w wysokości 97 mln EUR, dzięki sprzedaży preparatu Onivyde® (stosowanego w leczeniu przerzutowego raka trzustki), który został wprowadzony do obrotu w czerwcu 2020 roku.

Przychody ze sprzedaży leków markowych we Francji stanowią 2,7% całkowitych przychodów Grupy ze sprzedaży. Jednocześnie w zakończonym roku finansowym na Francję przypadło 51% nakładów inwestycyjnych, głównie w działalność wytwórczą i badawczo-rozwojową. To potwierdzenie stałego dążenia firmy Servier do budowania wartości we Francji z korzyścią dla wszystkich tamtejszych interesariuszy.

Potwierdzone cele na 2025 rok i nowe dążenie do 2030 roku

Wyniki za rok 2021/22 to potwierdzenie ścieżki rozwoju Grupy Servier do 2025 roku oraz jej zdolności do osiągnięcia założonych celów: przychodów ze sprzedaży na poziomie 6 mld EUR, w tym 1 mld EUR w obszarze onkologii, oraz EBITDA w wysokości 1,3 mld EUR, to jest na poziomie około 20% przychodów ze sprzedaży w 2025 roku.

Osiągnięcie wyznaczonych do 2025 roku celów to kluczowy krok do przystąpienia przez Grupę do realizacji drugiego etapu planu transformacji, obejmującego okres do 2030 roku. Ten plan opiera się na trzech filarach:

  1. Osiągnięcie pozycji wyspecjalizowanej i innowacyjnej firmy średniej wielkości w obszarach onkologii, neurologii i chorób immunozapalnych
  2. Utrzymanie wiodącej pozycji Grupy w obszarze kardiologii i metabolizmu oraz chorób żył
  3. Dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży leków odtwórczych

Grupa zamierza przyspieszyć dynamikę przekształceń, aby w dłuższej perspektywie zapewnić sobie niezależność i możliwość budowania wartości, a także wywierać znaczący wpływ społeczny i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju świata. W 2030 roku Grupa zamierza osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 8 mld EUR oraz EBITDA na poziomie przekraczającym 30% tej wartości.

Kardiologia i metabolizm oraz choroby żył – umocnienie wiodącej pozycji

Przychody ze sprzedaży leków markowych w obszarze kardiologii i metabolizmu oraz chorób żył wyniosły 2,693 mld EUR i stanowią obecnie 55,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Do wzrostu o 2,9%i w porównaniu z rokiem finansowym 2020/21 przyczyniły się głównie wyniki sprzedaży preparatu Daflon®, stosowanego w terapii niewydolności żylnej. Daflon®, dostępny w ponad 100 krajach, jest wiodącym lekiem markowym Servier, ze sprzedażą na poziomie 552 mln EUR. Od 2021 roku Grupa zainwestowała ponad 100 mln EUR w zakład wytwórczy Oril Industrie w Normandii, we Francji, aby dostosować wielkość produkcji substancji czynnej tego leku do rosnącego na świecie popytu.

Firma Servier zamierza również umocnić wiodącą pozycję w obszarze kardiologii i metabolizmu – obecnie wśród globalnych firm farmaceutycznych zajmuje trzecie miejsce w kardiologii oraz drugie miejsce pod względem leków na nadciśnienie[2] – optymalizując istniejące preparaty, zwłaszcza poprzez opracowanie leków złożonych, które upraszczają terapię i poprawiają stosowanie się do zaleceń lekarskich przez pacjentów, a także rozwój usług cyfrowych w celu usprawnienia diagnostyki, poszerzenia wiedzy o chorobach przewlekłych oraz poprawy przestrzegania zaleceń. Sprzedaż preparatu Triplixam, najczęściej przepisywanego trójskładnikowego leku złożonego, obniżającego ciśnienie na świecie[3], osiągnęła w roku 2021/22 poziom 211 mln EUR.

Firma Servier włącza pacjentów i ich stowarzyszenia do wszystkich realizowanych projektów, aby zapewnić optymalną skuteczność rozwiązań proponowanych w celu poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich. W tym zakresie, firma współpracuje z organizacją pacjentów Global Heart Hub oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zdrowia Seniorów (SIHA) w obszarze nadciśnienia. Wstępne wyniki badania dotyczącego tej współpracy przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) w 2022 roku. Grupa dąży do poprawy stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich w leczeniu tego przewlekłego schorzenia, co pozwoliłoby uniknąć powikłań, a tym samym wydłużyć średnią długość życia.

Onkologia – skuteczna realizacja ambitnej strategii w roku 2021/22

W porównaniu z poprzednim rokiem finansowym, dynamicznie zwiększył się udział leków onkologicznych w skonsolidowanych przychodach. Sprzedaż w tym obszarze osiągnęła poziom 848 mln EUR, co oznacza wzrost o 35,4%i. Na ten obszar przypadło 17,4% skonsolidowanych przychodów w porównaniu do 13,6% w roku 2020/21. Przyczyniła się do tego przede wszystkim sprzedaż preparatu iwosydenib (tabletki), zatwierdzonego w Stanach Zjednoczonych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia – AML) i raka dróg żółciowych, na poziomie 256 mln EUR w roku 2021/22. Preparat iwosydenib (tabletki) został włączony do oferty leków Servier w połowie roku finansowego 2020/21, po nabyciu działu onkologicznego Agios Pharmaceuticals. To pierwszy lek oddziałujący na metabolizm nowotworów, który został zatwierdzony do stosowania w połączeniu z azacytydyną w terapii pacjentów z nowo rozpoznaną AML z mutacją genu kodującego dehydrogenazę izocytrynianową 1 (IDH1). W 2022 roku firma Servier złożyła do Europejskiej Agencji Leków wniosek o dopuszczenie leku iwosydenib (tabletki), w leczeniu dorosłych pacjentów z AML i rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1.

Do dobrych wyników w tym obszarze przyczyniły się także inne leki onkologiczne, w tym preparaty: Oncaspar®, z przychodami ze sprzedaży w roku 2021/22 w wysokości 290 mln EUR (wzrost o 2.8%i w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym), oraz Onivyde®, z przychodami na poziomie 145 mln EUR, (wzrost o 13.7%i).

Wszystkie te wskaźniki wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w obszarze onkologii. Dzięki zainwestowaniu w ostatnich pięciu latach blisko 6 mld EUR, firma Servier oferuje obecnie pacjentom siedem leków onkologicznych w obszarach o dużych niezaspokojonych potrzebach zdrowotnych.

Grupa przeznacza na onkologię ponad 50% całkowitego budżetu na badania i rozwój, dążąc do osiągnięcia pozycji wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w zakresie nowych terapii na trudne w leczeniu nowotwory. Onkologiczne programy badawcze firmy koncentrują się na dwóch podejściach: immunoonkologii oraz terapii ukierunkowanej. Tak znaczące inwestycje przełożyły się również na obiecujące portfolio 38 projektów badawczych w obszarze onkologii (według stanu na styczeń 2023 roku).

Zrównoważone i innowacyjne portfolio projektów badawczych, odzwierciedlające transformację działalności badawczo-rozwojowej

W ramach 43 projektów na etapie rozwoju klinicznego oraz 36 projektów w fazie badań przedklinicznych[4], które są efektem stałych i znaczących inwestycji w badania naukowe (na poziomie ponad 20% przychodów z leków markowych), firma Servier koncentruje się w działalności badawczo-rozwojowej na wszystkich obszarach terapeutycznych, w których się specjalizuje i w których występują duże potrzeby zdrowotne. Obecnie, 50% projektów badawczych Grupy może potencjalnie doprowadzić do opracowania leków „pierwszych w swojej klasie” (tj. o nowym, unikalnym mechanizmie działania). Wysoka jakość tych projektów może się przełożyć na to, że Grupa będzie rozpoczynać rocznie 2-3 pierwsze badania kliniczne z udziałem ludzi.

Firma Servier realizuje obecnie 21 wysokiej jakości projektów z zakresu neurologii i chorób immunozapalnych, co odzwierciedla nacisk na rozwój portfolio badawczego w tych obszarach, które mają stanowić przyszły filar wzrostu. Po preparacie iwosydenib (tabletki), kolejnym przykładem przyspieszenia prac rozwojowych – prowadzonych przez zespoły badawcze Grupy z myślą o pacjentach, którzy mają do dyspozycji niewiele opcji terapeutycznych – jest trwające badanie III fazy INDIGO, dotyczące stosowania worasydenibu, inhibitora zmutowanych genów IDH1 i IDH2, w leczeniu glejaka (guza mózgu).

– Jakość naszego portfolio projektów badawczych to konkretny wyraz skutecznej transformacji działalności badawczo-rozwojowej w trzech obszarach terapeutycznych o kluczowym znaczeniu dla Grupy – dodał Claude Bertrand, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier. – W tym roku pokazaliśmy, że potrafimy przyspieszyć proces odkrywania innowacyjnych terapii i udostępniania ich pacjentom poprzez strategiczne partnerstwa i rosnące wykorzystanie technologii cyfrowych.

W efekcie, w roku finansowym 2021/22 firma Servier zawarła nowe umowy o partnerstwie oraz osiągnęła znaczące postępy w projektach badawczych realizowanych wspólnie z partnerami. W szczególności, Grupa zawarła umowę o współpracy badawczej z Oncodesign Precision Medicine (OPM) w celu identyfikacji nowych celów terapeutycznych w leczeniu raka trzustki. W ramach współpracy z tym samym partnerem, firma Servier skorzystała z opcji uzyskania wyłącznej licencji globalnej na potencjalny lek na chorobę Parkinsona. Ponadto, w zakresie terapii zespołu Sjögrena, miniony rok przyniósł zakończenie rekrutacji do badania klinicznego fazy IIa, prowadzonego przez firmę Servier we współpracy z OSE Immunotherapeutics, którego wyniki są spodziewane w 2023 roku.

Aby przyspieszyć rozwój i wprowadzenie na rynek nowych leków i usług, firma Servier nawiązała także strategiczną współpracę z Google Cloud w zakresie wykorzystania metod sztucznej inteligencji i analizy danych, co pozwoli zwiększyć możliwości rozwoju innowacji terapeutycznych. Ponadto, Grupa zawarła umowę o partnerstwie z firmą GNS, specjalizującą się w tworzeniu „bliźniaków cyfrowych”, w celu wykorzystania metod sztucznej inteligencji i biosymulacji do odkrywania i rozwoju klinicznego nowych terapii.

Ważnym krokiem w procesie transformacji w kierunku prowadzenia bardziej otwartej, dynamicznej i produktywnej działalności naukowo-badawczej, przynoszącej korzyści pacjentom, będzie otwarcie w pierwszej połowie 2023 roku nowego Instytutu Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay. Instytut, wybudowany w ramach inwestycji o wartości blisko 400 mln EUR, stanie się centrum globalnej działalności badawczej firmy, ściśle współpracując z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi Servier w Danii (w Ballerup), Stanach Zjednoczonych (w Bostonie) i na Węgrzech (w Budapeszcie), a także trzema regionalnymi ośrodkami koordynującymi badania kliniczne (w Europie, Azji i Ameryce). Grupa nawiązała także współpracę z BioLabs, wiodącą amerykańską firmą zajmującą się zarządzaniem inkubatorami startupów i ich pilotowaniem, w zakresie zarządzania inkubatorem Spartners w Paryżu-Saclay. Inkubator będzie przeznaczony dla firm z obszaru nauk biomedycznych.

W lecie 2022 roku firma Servier otwarła pierwszą placówkę badawczą w Bostonie. Ośrodek, zlokalizowany w środku największego na świecie ekosystemu w obszarze ochrony zdrowia, zatrudnia blisko 200 osób, które codziennie pracują nad rozwojem innowacyjnych terapii nowotworów.

Leki odtwórcze – potwierdzenie strategii rozwoju lokalnych liderów

W roku 2021/22 przychody Grupy Servier ze sprzedaży leków odtwórczych utrzymały się na zbliżonym poziomie co w poprzednim roku finansowym (przy stałych kursach wymiany) i wyniosły 1,182 mld EUR, co stanowiło 24,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Korzystny wpływ wzrostu wolumenu sprzedaży na przychody został zrównoważony przez bardzo silną presję na ceny netto (zwłaszcza w przypadku firmy Biogaran) oraz bardzo znaczące rozszerzenie klauzuli bezpieczeństwa we Francji.

Obecnie, Grupa Servier oferuje ponad 1 500 leków odtwórczych, obejmujących większość chorób. Sprzedażą tych leków na całym świecie zajmują się cztery spółki zależne: EGIS – w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab – w Brazylii, Swipha – w Nigerii oraz Biogaran – lider w segmencie generycznym we Francji.

Firma Biogaran umocniła wiodącą pozycję w zakresie leków refundowanych, osiągając udział w rynku generycznym w tym segmencie na poziomie 32%, a jednocześnie przystąpiła do dywersyfikacji działalności, dążąc do osiągnięcia znaczącej pozycji również na rynku dostępnych w aptekach produktów leczniczych do stosowania w codziennej opiece zdrowotnej. Przykładowo, firma wprowadziła nową linię opatrunków na rany, poszerzyła ofertę leków dostępnych bez recepty oraz skomercjalizowała szczepionkę GSK przeciw grypie. Biogaran zamierza także wykorzystać nowe przepisy, które wprowadziły możliwość proponowania zamienników leków biopodobnych przy sprzedaży aptecznej, w celu zwiększenia obecności na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Zobowiązania wobec pacjentów i w obszarze społecznym – integralny element strategii Grupy

Firma Servier aktywnie współtworzy postęp w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Współpracuje przy tym z pacjentami na wszystkich etapach cyklu życia leków. W czerwcu 2022 roku, to podejście znalazło odzwierciedlenie w znaczącym awansie Grupy w rankingu za 2021 rok, opracowanym przez PatientView na podstawie ankiet zebranych od organizacji pacjentów z całego świata. Wśród firm zajmujących się onkologią, firma Servier zajęła 7 miejsce (na 30 podmiotów).

W minionym roku finansowym, firma Servier podjęła także wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko i przyczynienia się do walki ze zmianami klimatycznymi. Działania Grupy dotyczyły wszystkich aspektów działalności i obejmowały między innymi ekoprojektowanie opakowań, zmniejszenie śladu węglowego w łańcuchu dostaw oraz wspieranie bioróżnorodności. Poza działaniami wynikającymi ze zobowiązania do zmniejszenia emisji CO2 o 25% do 2030 roku (względem poziomu z roku 2015/16), w wyniku realizowanych przez firmę Servier projektów służących pochłanianiu lub ograniczaniu emisji udało się w 2022 roku zrównoważyć emisję w wysokości 30 tys. ton równoważnika CO2.

W obszarze różnorodności i inkluzywności, Grupa zainaugurowała duży program skierowany do liderek o nazwie „She is Servier”. Jego celem jest wsparcie rozwoju zawodowego zatrudnionych w firmie kobiet. Do 2024 roku Grupa chce zwiększyć udział kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych do co najmniej 40%.

Ponadto, w ramach celów wyznaczonych do 2030 roku, firma Servier, zgodnie ze swoją misją, planuje co trzy lata inwestować w sztandarowy projekt z zakresu odpowiedzialności społecznej.

* * *

Pobierz pakiet prasowy ze strony servier.com

* * *

Kontakt dla prasy
Sonia Marques    presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4021 

Kontakt dla prasy
Natalia Stasiakowska-Jabłońska
Corporate Communication & Public Affairs Department
E-mail: n.jablonska@servier.com, Tel. + 48 783 910 459

Informacje o Grupie Servier

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,4 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego, wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu, Grupa przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii.

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów.

Firma Servier, z siedzibą we Francji, jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 4,9 mld EUR.

Dodatkowe informacje można znaleźć na nowej stronie internetowej Grupy: www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania profilu firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.


[1] Stosując się do przyjętych norm międzynarodowych, Grupa publikuje obecnie sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dzięki standardowemu systemowi odniesienia, ta zmiana ułatwia porównywanie i prezentację naszych danych finansowych.

[2] Źródło: IQVIA, Analytics Link / 74 kraje świata / 3 kw. 2022

[3] Pod względem liczby opakowań w skali roku.

[4] Stan na styczeń 2023 roku.


[i] Zmiana przy stałych kursach wymiany (SKW).