Badania kliniczne

Grupa Badawcza Servier wspiera rozwój Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (Evidence Base Medicine) poprzez między innymi naukowe oraz finansowe wsparcie międzynarodowych badań klinicznych. Również w Polsce przeprowadzone zostały duże, międzynarodowe programy kliniczne, dzięki którym udostępniono lekarzom i pacjentom innowacyjne leki między innymi w dziedzinie kardiologii, depresji, osteoporozy.
 

 

KARDIOLOGIA

Beautiful - to pierwsze duże badanie kliniczne oceniające wpływ iwabradyny – specyficznego selektywnego inhibitora If o wybiórczym działaniu zwalniającym częstość akcji serca – na śmiertelność oraz inne incydenty cv. W badaniach brało udział 49 ośrodków w Polsce.

 
Shift - badanie skuteczności iwabradyny u pacjentów z niewydolnością krążenia i częstością rytmu serca powyżej 70 uderzeń na minutę i wpływu na śmiertelność oraz liczbę hospitalizacji z powodu zaostrzenia CHF.  W badaniach brało udział  48 ośrodków w Polsce.

 
Signify - badanie skuteczności iwabradyny u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory i rytmem serca 70 uderzeń na minutę. W badaniach brały udział  54 ośrodki w Polsce.

 

EUROPA – to największe badanie obejmujące pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i jedyne, które potwierdziło skuteczność terapii długo działającym tkankowym inhibitorem konwertazy angiotensyny w populacji chorych o zróżnicowanym ryzyku sercowo-naczyniowym. Wyniki badania wykazały, że zastosowanie peryndoprylu zmniejsza ryzyko zawałów serca o 24% oraz ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 39%.

 

ADVANCE – to największe badanie przeprowadzone u chorych na cukrzycę typu 2 oceniające wpływ terapii lekiem złożonym (peryndopryl/indapamid) oraz intensywnej kontroli glikemii opartej na gliklazydzie w formie MR, na powikłania naczyniowe typu mikro – i makroangipatii, incydenty sercowo-naczyniowe i śmiertelność szerokiej populacji chorych z cukrzycą typu 2. Wyniki badania wykazały, że zastosowanie leku złożonego (peryndopryl/indapamid) w połączeniu z intensywną terapią cukrzycy w oparciu o gliklazyd MR zmniejsza o 24% śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz o 33% ryzyko powikłań nerkowych.

 

DEPRESJA

Prowadzono 5 badań:
- w depresji
- w zespole lęku uogólnionego
- w depresji u ludzi w podeszłym wieku
- w chorobie afektywnej dwubiegunowej
-  eksperymentalne badanie dotyczące rytmów dobowych
 

 

OSTEOPOROZA

- 3 badania w osteoporozie postmenopauzalnej
- 2 badania w osteoartrozie
- 1  badanie w osteoporozie mężczyzn