Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą głęboko zakorzenioną w filozofii działalności firmy Servier, opartą na 3 filarach: Etyka, Edukacja i Ekologia. W swoich aktywnościach firma realizuje potrzeby pacjentów, dbając jednocześnie o lokalne społeczności, ale także normy środowiskowe.
Model biznesowy firmy Servier jest oparty na zarządzaniu przed fundację non-profit, co wiąże się ze szczególnymi zobowiązaniami, jeśli chodzi o etykę i transparentność działania. Dlatego w relacjach ze wszystkimi interesariuszami firma kieruje się wartościami, które zakładają odpowiedzialne, uczciwe i rzetelne traktowanie innych.
W ostatnich latach działania Servier w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu koncentrowały się na czterech obszarach:
• zaangażowanie w ochronę zdrowia,
• troska o społeczności
• pozytywne praktyki biznesowe
• pozytywny wpływ.

EDUKACJA

Od 2003 roku firma regularnie organizuje bezpłatne kampanie profilaktyczno-edukacyjne. Servier dla Serca , Forum Przeciw Depresji , Servier – Wyłącz Raka . Mają one na celu szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium.
Kampanie firmy Servier mają ogólnopolski zasięg i są prowadzone pod patronatem uznanych autorytetów medycznych – Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego czy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, a także pod patronatem mediów. W ramach tych programów profilaktycznymi badaniami diagnostycznymi objęto już ponad 78 000 pacjentów.
Servier w Polsce organizuje i wspiera także międzynarodowe inicjatywy edukacyjne dla pacjentów. Działając wspólnie z Międzynarodowym Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension – ISH) firma Servier rozpoczęła w 2018 roku międzynarodową kampanię edukacyjną #bojatakmowie (ang. #becauseisayso) www.ojatakmowie.pl , która organizowana jest w ponad 40 krajach na świecie. Jej celem jest podniesienie świadomości pacjentów co do wagi regularnego przyjmowania przepisanych leków obniżających ciśnienie i nie przerywania terapii na własną rękę oraz stosowania się do zaleceń lekarskich, a także regularnego mierzenia ciśnienia krwi. Wspieramy również globalną akcję pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia (ang. May Measurement Month) prowadzoną przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. International Society of Hypertension). A także kampanię Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznaj swoją dławicę (ang. Angina Awareness Initiative) , która ma na celu zwiększenie wiedzy pacjentów z chorobą niedokrwienną serca na temat objawów oraz sposobów jej leczenia, a także poprawę skuteczności leczenia.

Szczególnie istotną i pozytywną rolę w edukacji prozdrowotnej odrywają media. Jako formę uhonorowania ich wysiłków firma Servier od 2006 roku organizuje ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy „Kryształowe Pióra”, którego ideą jest wyróżnienie dziennikarzy, których praca przyczynia się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowania postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji czynników ryzyka.

EKOLOGIA

Troska o środowisko jest jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju Servier w Polsce, dlatego firma systematycznie wprowadza kolejne działania mające na celu coraz większe ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko.

Firma Servier wprowadziła szereg planów, rozwiązań i procedur pozwalających na poprawę efektywności energetycznej zarówno w budynku biurowym, jak i w zakładzie produkcyjnym. Dzięki temu zakład produkcyjny Servier w Warszawie, jako jeden z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w kraju otrzymał certyfikat ISO 50001 przyznany za system zarządzania energią.

Program Zielona Fabryka, który realizuje firma Servier wraz ze swoim zakładem produkcyjnym podejmuje szereg działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, takich jak redukcja generowanych odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych czy działania na rzecz zwiększenia bioróżnorodności. Wszystko po to, aby ograniczyć wpływ na środowisko w procesach produkcyjnych, ale także edukować i zmieniać nawyki pracowników wewnątrz całej organizacji.

Wierzymy, że tylko w taki sposób – promując właściwe postawy proekologiczne

zarówno w domu jak i w pracy – możemy realnie przyczyniać się

do chronienia naszej planety przed ciągle postępującym kryzysem klimatycznym”

WSPÓŁPRACA PROEKOLOGICZNA

Koalicja 5 Frakcji działająca na rzecz efektywnej selektywnej zbiórki odpadów oraz Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zobowiązuje do realizacji poszczególnych zadań z zakresu 17 celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to kolejne inicjatywy, w które zaangażowała się firma Servier w 2018 roku.

W ramach Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju firma zadeklarowała działania skierowane przede wszystkim na realizację 6 celów: czysta woda i warunki sanitarne; czysta i dostępna energia, przemysł, innowacyjność, infrastruktura, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, akcja klimatyczna oraz życie na lądzie.

PRZYSZŁOŚĆ

Plany dotyczące działań prośrodowiskowych w ramach działalności Servier idą jeszcze dalej.

W najbliższej przyszłości firma planuje:

  • uzyskać certyfikat ISO 14001:2015
  • certyfikację systemu zarządzania energią ISO 50001 wg normy 2
  • przejść z dokumentacji papierowej na obieg elektroniczny
  • dalszą selekcję i monitorowanie kondycji drzew na terenie zakładu produkcyjnego
  • działania na rzecz zachowania bioróżnorodności – adopcja pszczelich rodzin
  • ukierunkowanie Wolontariatu Pracowniczego na działania proekologiczne
  • działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony środowiska.